Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних і композиційних матеріалів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.15
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент, к.т.н. Красінський Володимир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методологічні та організаційні аспекти проведення наукових досліджень; • знати теоретичні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів; • знати принципи організації і постановки експерименту; • знати експериментальні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів; • знати методики обробки експериментальних даних; • вміти аналізувати інформаційну і патентну літературу; • вміти орієнтуватися в методах експериментальних досліджень ПКМ; • вміти здійснювати планування експерименту; • вміти формулювати висновки досліджень і оформляти звіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Полімерне матеріалознавство, • Основи метрології та оцінка якості сировини і пластмасових виробів, • Фізико-хімія полімерів, • Використання комп'ютерних технологій у виробництві та перероблення полімерів
Короткий зміст навчальної програми: Полімерні композиційні матеріали (ПКМ). Визначення, різновиди, принципи створення, властивості полімерних композиційних матеріалів. Напрями досліджень ПКМ. Основні досліджувані властивості ПКМ та методики досліджень. Особливості розвитку наукових досліджень ПКМ. Вибір теми дослідження. Планування наукових досліджень. Система наукової (науково-дослідної) діяльності. Фундаментальні та прикладні дослідження. Вибір теми дослідження. Методологія організації експерименту. Інформаційний пошукМетодологія організації і проведення експерименту. Науково-технічна інформація. Аналіз інформації і формування завдань наукових досліджень. Теоретичні дослідження.Завдання та методи теоретичного дослідження. Математичних методів в дослідженнях. Аналітичні методи. Імовірнісно-статистичні методи. Моделювання в наукових дослідженнях. Планування експерименту та оптимізація результатів. Експериментальні дослідження.Значення експерименту для розвитку науки. Класифікація експериментів. Організація робочого місця. Вибір методів та методик. Культура проведення експерименту. Обробка результатів. Ефективність науково-дослідних робіт, її критерії та проблеми оцінки. Особливості та проблеми оцінок ефективності НДР. Економічна ефективність НДР. Шляхи підвищення ефективності НДР. Оформлення результатів наукових досліджень. Рекомендації при оформленні результатів наукової роботи. Робота над рукописом і доповіддю. Оформлення статті. Оформлення заявки на винахід. Підготовка ілюстративного матеріалу. Усне представлення інформації.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%), контрольна робота (10%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / В. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с. 2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підруч. для вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271с. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 4. Маригодов В.К., Слободянюк А.Л. Основы научных исследований. – Севастополь: Севастоп. ГТУ, 1999. – 240с.