Інтелектуальна власність

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: доцент Шищак Олена Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні інституції інтелектуальноївласності; • вміти оформляти заявки на патент на винахід та корисну модель; • мати уявлення про основні напрямки впровадження об’єктів інтелектуальної власності внафтохімічну та харчову промисловість.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімія та неорганічна хімія. • Органічна хімія • Фізична та колоїдна хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Освоєння інформації про правові норми володіння, використання та захисту результатів своєї творчої та інтелектуальної діяльності в галузі хімії та хімічних технологій. реалізувати право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. Промислова власність. Захист та охорона інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: • оформлення заявок на патенти, реферати, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Інтелектуальна власність. / Укладачі: Баб’як Л.В. Шищак О.В.; В-во НУ «Львівська політехніка» Львів. 2. Закон України про авторське право і суміжні права. 3. Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі. 4. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч.посіб. –К.: ІВЦ “В-во “Політехніка” 2005. 5. Полторак А., Лернер П. Основы интелектуальной собственности.: Пер.с англ.-М.: Изд.”Вильямс”, 2004. 6. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т./ Заг. ред. О.Д.Святоцького.-К.: Вид. “Ін Юре”.-1999.