Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.37
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Викладачі кафедри, Державна екзаменаційна комісія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - розвиток навичок самостійної дослідницької роботи студентів; - систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності; - виявлення рівня самостійності студентів у вирішенні поставлених завдань; - обґрунтування актуальності та значущості обраної теми роботи в теорії та щодо умов об’єкта дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Полімерне матеріалознавство; Фізико-хімія полімерів; Теоретичні основи технології переробки полімерів; Спеціальні методи досліджень структури і властивостей високомолекулярних сполук; Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення мети, конкретних завдань досліджень, об’єкту і предмету досліджень. Складання розширеного плану магістерської роботи. Робота зі спеціальною науковою, науково-методичною літературою, нормативними актами за обраною темою роботи. Здійснення огляду опублікованих за темою дослідження літературних джерел. Формулювання характеристики вихідних продуктів. Вибір методів (методик) здійснення досліджень. Досліджень за темою магістерської роботи.
Методи та критерії оцінювання: Захист роботи на Державній екзаменаційній комісії (100 %)
Рекомендована література: 1. Торопцева А. М., Белогородская К. В., Бондаренко В. М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. - Л: Химия, 1972. - 416с. 2. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. - М.: Высш. шк. - 1978. – 319 с. 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підруч. для вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271с. 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 6. Прокопов Н.И. и др. Практикум по методам исследования полимеров. – М.: МИТХТ имени М.В. Ломоносова, 2013. – 150с. 7. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров. – М.: МИР, 1983. – 480с.