Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних і композиційних матеріалів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент Семенюк Наталія Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. знати методологічні та організаційні аспекти проведення наукових досліджень; 2. знати теоретичні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів; 3. знати принципи організації і постановки експерименту; 4. знати експериментальні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів; 5. знати методики обробки експериментальних даних; 6. вміти аналізувати інформаційну і патентну літературу; 7. вміти орієнтуватися в методах експериментальних досліджень ПКМ; 8. вміти здійснювати планування експерименту; 9. вміти формулювати висновки досліджень і оформляти звіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи хімії полімерів Фізико-хімія полімерів Модифікаційні процеси в технологіях полімерних та композиційних матеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Предтавлено сучасні теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів. Методи модифікації полімерів, полімерні композиційні матеріали і їх одержання. Добавки, що використовуються для одержання полімерних композиційних матеріалів. Основні досліджувані властивості ПКМ та методики досліджень. Наведено методологічні та організаційні аспекти проведення наукових досліджень та постановки експерименту. Представлено рекомендації з оформлення результатів наукової роботи та оцінки її ефективності.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1.Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / В. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с. 2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підруч. для вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271с. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 4. Маригодов В.К., Слободянюк А.Л. Основы научных исследований. – Севастополь: Севастоп. ГТУ, 1999. – 240с