Теплотехнічні основи енергохімічних технологій перероблення пластмас

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.046
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент Братичак Михайло Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основні принципи термодинамічного аналізу і практичні навики його використання, необхідні при створенні і експлуатації конкретних хіміко-технологічних систем різного ступеня складності • проводити теплові розрахунки, що полягають у визначенні кількості тепла, яке необхідно підвести або відвести для здійснення процесу, в обчисленні прорцесу теплообміну, а також у визначенні витрат теплоносіїв і холодоагентівдля синтезу та переробки полімерів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика, • Процеси і апарати хімічної промисловості , • Теплотехніка,
Короткий зміст навчальної програми: Викладені основні положення і теоретичні основи процесів теплоперенесення, способи обміну теплом між теплоносіями, звично розділеними стінкою. Розглянуті конструкції, будова і методи технологічного розрахунку теплообмінних апаратів, обладнання та установок, що використовують тепло – пічні агрегати, випарні і холодильні установки, градирні. Така послідовність викладання навчального матеріалу обумовлена особливою специфікою підготовки фахівців хімічних виробництв. Ця специфіка полягає в тому, що майбутній фахівець повинен бути не тільки добре ознайомлений з теоретичними основами процесу, а також уміти виконувати розрахунки як окремих стадій, так і процесу в цілому, уміти розрахувати і вибрати потрібний апарат. Одночасно з викладенням теоретичних основ процесів теплообміну і теплоперенесення в курсі основна увага приділена методикам технологічного розрахунку теплообмінних процесів та обладнання для їх реалізації. .
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування на практичних, контрольна робота (20%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Рекомендована література: 1. Теплотехника. Под ред. А.П. Баскакова. М., Энергоиздат, 2007. –224 с. 2. Бродянский В.Н. Эксергетический метод термодинамического анализа. М., Энергия, 2003. –246с. 3. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров. М., Химия, 2002. –280 с. 4. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс. Л., Химия, 1983. –304 с. 5. Сафронов В.С. Принципы построения и анализ эфективности химико-энергетических систем. Куйбышев, КПИ, 1984. –92 с. 6. Веселов В.А. Оборудование для переработки пластических мас в изделия. Тепловые расчеты. М., Машгиз., 2003. –212 с. 7. ПивеньА.И., ГречанаяП.А., Теплофизические своиства полимерных материалов. Справочник. Киев, В. школа, 1996. –180 с. 8. ПавловК.Ф.,Романков П.Г. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов. Л., Химия, 1997. –576 с.