Проектування виробництв перероблення полімерних і композиційних матеріалів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.045
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Красінський Володимир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - володіти сучасними уявленнями про передові технології проектування промислових виробництв виробів з полімерів і композитів; - орієнтуватись у типових технологічних схемах процесів перероблення пластмас та методиках розрахунку матеріальних балансів виробництва пластмасових виробів та раціонального використання сировини; - орієнтуватись у питаннях захисту навколишнього середовища під час проектування промислових підприємств. ЗН7. Знання методологій проектування та модернізації об’єктів хімічної промисловості, відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов. УМ11. Здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва (визначення потреби у цільовому продукті та розрахунок потужності виробництва), володіти методами удосконалення технологічного процесу, розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування виробництвом. УМ12. Здійснювати вибір відповідного технологічного обладнання та графічно зображувати технологічний процес, використовуючи системи автоматизованого проектування для розроблення технологічної та апаратурної схеми хіміко-технологічних виробництв. УМ16. Дотримуватися техніки безпеки на робочому місці. Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. АіВ 4. Здатність до застосування заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Інженерна графіка; - Обладнання заводів з перероблення полімерів і композитів; - Технологія перероблення термопластів
Короткий зміст навчальної програми: Загальні поняття організації проектування. Основні поняття та терміни курсу. Структура проекту промислового підприємства. Основні вихідні дані для проектування. Завдання на проектування. Виробнича потужність підприємства. Розроблення технологічних схем. Виробництво виробів з термопластів литтям під тиском. Виробництво профільно-погонажних виробів методом екструзії. Виробництво об'ємних виробів методом екструзії з роздуванням. Виробництво виробів термоформуванням. Виробництво виробів з реактопластів методом пресування. Нормування витрати полімерних матеріалів і енергоресурсів. Типова структура норми витрати полімерних матеріалів. Фактори, що впливають на витрату полімерних матеріалів. Матеріальний баланс виробництва. Енергозабезпечення виробництв виробів з пластмас. Основи будівництва промислових будівель. Генеральний план підприємства. Вимоги до промислових будівель і їх класифікація. Конструктивні елементи будівель і принципи їх проектування. Освітлення, вентиляція, опалення, водопостачання і водовідведення. Розміщення обладнання. Розроблення схеми розміщення технологічного обладнання. Організація робочих місць. Внутрішньоцеховий транспорт. Охорона праці в процесах перероблення пластмас. Охорона навколишнього середовища під час перероблення пластмас.
Методи та критерії оцінювання: - Практичні заняття (30%); - Підсумковий контроль (70%)
Рекомендована література: 1. Тихонов Н.Н. Основы проектирования производств переработки полимеров : учеб. пособие / Н.Н. Тихонов, М.А. Шеришев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 280 с. 2. Ревяко М.М., Касперович О.М. Оборудование и основы проектирования предприятий по переработке пластмасс. Уч. Пособие. – Мн.: БГТУ, 2005. – 344 с. 3. Ким В.С. Оборудование заводов пластмасс. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата / В.С. Ким, М.А. Шеришев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 301 с. 4. Шеришев М.А. Оборудование заводов пластмасс. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для академического бакалавриата / М.А. Шеришев, В.С. Ким. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2017. – 277 с. 5. О. Шварц, Ф. В. Эбелинг, Б. Фурт. Переработка пластмасс. под общ. ред. А.Д. Панимаченко: Профессия, 2005. – 320 с. 6. Производство изделий из полимерных материалов / Под ред. В.К. Крыжановского. СПб.: Профессия, 2008. – 460 с. 7. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. для студентів ВНЗ / О. В. Суберляк, П. І. Баштаник. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Растр-7, 2015. - 454 с. 8. Сутягин В.М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров : учеб. пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков, В.Г. Бондалетов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во ТМУ, 2010. – 432 с.