САПР і конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх формування

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.042
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Гриценко Олександр Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння розробляти і проектувати вироби з полімерних матеріалів та оснащення для їх виготовлення; - використання знань передових досягнень інженерної спеціалізації під час проектування пластмасових виробів та оснащення; - здатність застосовувати норми інженерної діяльності відповідно до спеціалізації; - знати засади розроблення конструкторської документації в галузі проектування пластмасових виробів та оснащення; - вміння практичного використання систем автоматизованого проектування оснащення для переробки пластмас.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерна та комп'ютерна графіка. Теоретичні основи технології переробки полімерів. Обладнання і проектування виробництв переробки полімерних та композиційних матеріалів. Матеріали обладнання і оснащення для переробки пластмас. Теплотехнічні основи енергохімічних технологій синтезу та перероблення пластмас.
Короткий зміст навчальної програми: Методичні основи вибору пластмас для виготовлення виробів. Принципи розрахунку деталей з пластмас на міцність. Класифікація оснащення для переробки пластмас методами лиття під тиском та пресування. Форми для пресування (призначення, будова, принцип дії, основи проектування). Форми для лиття під тиском (призначення, будова, принцип дії, основи проектування). Матеріали, що використовуються для виготовлення форм. Методи виготовлення форм. Процес проектування з огляду можливості його автомати¬зації. Класифікація САПР. САПР в проектуванні оснащення для переробки пластмас у вироби.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольна робота (25%); - підсумковий контроль (75% контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (75%).
Рекомендована література: 1. Шерышев М.А. Основы конструирования изделий из пластмасс.- Москва.: РХТУ.- 2006. - 124 с. 2. Менгес Г., Микаэли В., Морен П. Как делать литьевые формы.- Пер. с англ. -3-го изд. -Санкт-Петербург.: Профессия.- 2007. - 611с. 3. Басов Н.И. и др. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов. Уч.для вузов.-М.: Химия, 1991.-552с. 4. Пантелев А.П. и др. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс.-М.: Машиностроение, 1986.-400с. 5. Лукинских С.В. Создание комплекта конструкторских документов в САПР КОМПАС.-Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ?УПИ, 2009. – 61 с.