Спеціальні технологічні процеси синтезу і модифікування полімерів

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.O.006
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Моравський Володимир Степанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати технологічні особливості одержання промислових високомолекулярних сполук, пластмас та композиційних матеріалів; • знати технологічні схеми одержання промислових полімерів; • знати основні фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості полімерів в залежності від методу одержання; • знати галузі застосування полімерів, модифікованих продуктів та пластичних мас на їх основі; • володіти останніми досягненнями в галузі синтезу і модифікації високомолекулярних сполук.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи хімії полімерів, • Хімічна технологія синтезу ВМС, • Структура і властивості ВМС, • Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук.
Короткий зміст навчальної програми: Контрольована радикальна полімеризація. Методи проведення контрольованої радикальної полімеризації. Контрольований синтез макромолекул по механізму з переносом атома. Контрольована радикальна полімеризація. Полімеризація вінільних мономерів по механізму рекомбінації-дисоціації. Полімеризація з передачею ланцюга по механізму приєднання-фрагментації. Застосування методів контрольованої радикальної полімеризації для синтезу співполімерів. Контрольована радикальна полімеризація у виробництві матеріалів. Металоценові і постметалоценові каталізатори полімеризації. Використання надкритичних середовищах в процесах одержання полімерів і композиційних матеріалів. Надкритичний СО2 в процесах одержання полімерів. Очистка і фракціонування полімерів з використанням надкритичних середовищ. Модифікація полімерних поверхонь і виготовлення мембран. Іонні рідини в синтезі полімерів. Полімеризація в іонних середовищах. Поліконденсація в іонних розчинниках. Класифікація методів модифікації полімерів. Основні способи фізичної модифікації полімерів. Основні способи хімічної модифікації полімерів. Комбіновані методи модифікації. Обґрунтування вибору полімеру і методу модифікації. Загальні закономірності реакцій хімічної модифікації полімерів. Особливості хімічної модифікації полімерів. Способи проведення хімічної модифікації полімерів. Хімічно модифіковані полімери ненасичених вуглеводнів і їх галогенопохідних. Хлорований поліетилен. Сульфохлорованний поліетилен. Хлорований полівінілхлорид. Модифікований полістирол (удароміцний полістирол, АВС-пластики). Полімерні спирти і їх похідні. Полівініловий спирт. Полівінілацеталі. Поліалліловий спирт і його ефіри. Ефіри целюлози і пластичні маси на їх основі. Складні ефіри целюлози. Нітрати целюлози. Прості ефіри целюлози. Пластичні маси на основі ефірів целюлози. Синтетичні іонообмінні матеріали. Способи отримання іонітів. Синтетичні катіонообмінні полімери (катіоніти). Синтетичні аніонообмінні полімери (аніоніти). Комплексоутворюючі селективні іоніти. Окисно-відновні полімери. Розчинні поліелектроліти. Іонітні мембрани. Вуглецеві волокна. Виробництво вуглецевих волокон і їх властивості. Вуглецеві волокна на основі поліакрилонітрилу. Апаратурне оформлення процесів термообробки ПАН-волокон. Вуглецеві волокна на основі гідратцелюлози. Вуглецеві волокна з полівінілспиртового волокна. Вуглецеві волокна з волокна «саран». Вуглецеві волокна з нафтового і кам'яновугільного пеків. Вуглецеві волокна з феноло-формальдегідних волокон. Поверхнева модифікація полімерних матеріалів. Плазмохімічна модифікація поверхні полімерних матеріалів. Основні властивості низькотемпературної плазми. Основні фізико-хімічні процеси, що протікають при дії плазми на полімерні матеріали. Зміна контактних властивостей поверхні полімерів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Суберляк, О.В. Теоретичні основи хімії та технології полімерів: навч. посібник / О.В. Суберляк, В.Й. Скорохода, Н.Б. Семенюк. – Львів: в-во НУ ЛП, 2014. – 336 с. 2. Піліховський, Ян Я. Технологія пластичних мас: навч. посібник / Я.Я. Піліховський, А.А. Пушинський; ІСДО. - К.: ІСДО, 1995. - 312 с. 3. Усачева, Т.С. Общая химическая технология полимеров: учеб. пособие / Т.С. Усачева, В.А. Козлов. – Іваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2012. - 238 с. 4. Адяева Л.В. Полиолефины. Производство полипропилена. I часть. Учебное пособие / Л.В. Адяева, Е.П. Мещеряков, С.В. Корнеев. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. - 91 с. 5. Белокурова А.П. Химия и технология получения полиолефинов. Учебное пособие / А.П. Белокурова, Т.А. Агеева. – Іваново: ИГХТУ, 2011. - 126 с.