Технологія виробництва синтетичного каучуку

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.E.043
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: асистент Мельник Юрій Ярославович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати типи найбільш поширених представників синтетичних каучуків, технологічні особливості їх одержання, властивості та області застосування; • вміти правильно планувати і організовувати технологічні процеси одержання каучуків, обґрунтовувати і вибирати оптимальні умови проведення цих процесів; • мати уявлення про принципи побудови технологічних схем синтезу синтетичних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Органічна хімія. • Фізико-хімія полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і класифікація синтетичних каучуків. Способи одержання, властивості та області застосування каучуків. Полімеризація в масі. Полімеризація в емульсії, механізм і апаратурне оформлення процесу. Основні представники промислових каучуків. Одержання і основні типи синтетичних латексів. Синтетичні каучуки спеціального призначення. Вулканізація каучуків, стадії і механізми. Основні параметри структурної сітки каучуків. Класифікація та призначення інгредієнтів гумових сумішей. Склад систем, які вулканізуються.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, РГР (20%). • підсумковий контроль (80%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%).
Рекомендована література: 1. Аверко-Антонович Л.А., Аверко-Антонович Ю.О., Давлетбаева И.М., Кирпичников П.А. Химия и технология синтетических каучуков. – М.: Колос, 2008. – 359 с. 2. Давлетбаева И.М., Григорьев Е.И. Химия и технология синтетического каучука: Учеб. пособие. – Казань: КГТУ, 2010. – 116 с. 3. Кирпичников П.А., Береснев В.В., Попова Л.М Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука: Учеб. пособие. – Л.: Химия, 1986. – 224 c. 4. Юловская В.Д., Шершнев В.А. Сетчатые эластомеры. – М.: МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 2009. – 20 с.