Технологія високотемпературного синтезу матеріалів хімічних виробництв

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.M.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія силікатів
Лектор: професор Луцюк Ірина Володимирівна доцент Боровець Зенон Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати методи попереднього приготування сировинних сумішей для високотемпературного синтезу; знати фізико-хімічні основи отримання основних видів силікатних матеріалів і виробів; знати загальні принципи керування процесами синтезу нових кристалічних фаз
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна та неорганічна хімія; Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Силіцій як основа силікатних структур. Фізико-хімічні перетворення в системі SіО2. Загальні принципи підготовки компонентів для високотемпературного синтезу ТНСМ. Процеси, що відбуваються при нагріванні та охолодженні сировинних сумішей. Формування структури керованим синтезом новоутворень
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30 %); підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. Круглицкий Н.Н. Мороз Б.И. Искусственные силикаты. К.: Наук. думка, 1985. – 240 с. 2. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. М., “Высшая школа”, 1988. - 400 с. 3. Семченко Т.Д. Золь-гель процесс в керамической технологи. / Т.Д. Семченко. – Харьков.: БИ. – 144с.