Технології формування виробів з пласмас

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.O.014
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент, к.т.н. Красінський Володимир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи і сучасні технології переробки пластмас і еластомерів; • знати основи проектування виробів з пластмас та оснащення для їх виготовлення; • знати принципи побудови технологічних схем виробництва виробів з пластмас; • вміти вибирати марку матеріалу для виготовлення конкретного виробу; • вміти планувати і організовувати технологічні процеси переробки пластмас, забезпечувати одержання виробів з заданими фізико-хімічними і експлуатаційними властивостями; • вміти користуватись сучасними методами контролю технологічних операцій, якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; • вміти розв'язувати завдання охорони навколишнього середовища, створювати екологічно безпечні технології; • володіти останніми досягненнями в галузі виробництва виробів з пластмас.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Структура і властивості високомолекулярних сполук, • Процеси і апарати хімічних виробництв, • Основи хімії полімерів, • Використання комп'ютерних технологій у виробництві та перероблення полімерів
Короткий зміст навчальної програми: Задачі і зміст курсу. Сучасний стан і перспективи споживання і переробки пластичних мас. Класифікація методів виготовлення виробів з пластмас. Технологічні властивості полімерів. Полімерні композиції. Підготовчі стадії в переробці пластмас. Технологія лиття під тиском термопластів. Фізико-хімічні основи формування. Різновидності методу. Стадії циклу лиття. Вплив технологічних параметрів процесу на якість виробів. Види браку та способи усунення. Розрахунок технологічних параметрів процесу лиття під тиском термопластів. Особливості переробки реактопластів литтям підтиском. Технологія виготовлення виробів з реактопластів пресуванням. Компресійне пресування. Прес-матеріали, їх технологічні власти¬вості. Типовий технологічний процес. Операції формування. Ос¬новні закономірності процесу формування. Вплив параметрів процесу ва якість виробів. Розрахунок технологічних параметрів литтєвого пресування. Литтєве пресування реактопластів. Різновидності методу, пере¬ваги, недоліки. Вимоги до сировини. Вимоги до конструкції пластмасового виробу. Загальні принципи конструювання технологічних виробів з пластмас. Конструюваня оснащення для переробки пластмас. Класифікація оснащення для переробки пластмас методами лиття і пресування. Типова конструкція форм для лиття та пресування. Деталі форм. Робота форм. Екструзія полімерів. Суть процесу. Вимоги до сировини. Техноло¬гія виготовлення плівок рукавним методом. Формування рукава. Орієнтація і охолодження плівки. Намотка, упаковка, контроль якості плівки. Технологія виготовлення плівки щілинним методом. Виробництво листів. Технологія виготовлення труб методом екструзії. Формування профілю. Калібрування. Охолодження. Виготовлення порожнистих виробів. Екструзійне видування. Вимо¬ги до сировини. Особливості технології. Вплив параметрів на якість виробів. Виготовлення виробів видуванням з литтєвих заготовок. Технологія виготовлення виробів з листових матеріалів. Фізико-хімічні закономірності процесу. Вимоги до сировини. Методи термоформування. Технологічний процес термоформування. Вальцювання і каландрування. Одержання плівок вальцьово-каландровим та екструзійно-каландровим методами.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%), семінарські заняття (10%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Суберляк О.В., Баштанник Т.І. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: Підручник. – Львів : Растр-7, 2015. – 456 с. 2. Алпатова О.А. Технология пластмасс: Учебное пособие. – Павлодар, ПГУ им. С. Торайгырова, 2006. – 96 с. 3. Власов С.В., Кандырин Л.Б., Кулезнев В.Н. и др. Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для ВУЗов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Химия, 2004. — 600 с. 4. Головкин Г.С. Проектирование технологических процессов изготовления изделий из полимерных материалов М.: Химия, Колос, 2007. – 399 с. 5. Крыжановский В.К. (ред.) Производство изделий из полимерных материалов Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. - Под общ. ред. В. К. Крыжановского. СПб.: Профессия, 2008. – 460 с.