Проектування виробництв високомолекулярних сполук

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.E.044
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент Братичак Михайло Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основи технорлогії проектування і організації проектних робіт, а також особливості проектування виробничих приміщень та принципи компоновки обладнання; загальні принципи побудови технологічних схем • проектувати нові технологічні схеми виробництва полімерів та пластичних мас; проектувати виробничі приміщення і раціонально розміщати та компонувати обладнання;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна графіка, • Процеси і апарати хімічної технології ,
Короткий зміст навчальної програми: Описуються основні стадії проектування. Проектно-кошторисна документація. Забезпечення сировиною, електроенергією, водою іт.д. Генеральний план. Загальні відомості про промислові будівлі. Основні принципи проектування промислової будівлі. Типізація і уніфікація промислових споруд і їх елементів. Внутрішньоцехове підйомно-транспортне обладнання. Промислові будівлі з пожежо- і вибухонебезпечними виробництвами. Промислові етажерки і відкриті площадки. Правила прив’язки конструктивних елементів споруди до розбивчої вісі. Конструктивні елементи промислових споруд. Основа і фундаменти. Їх різновидності.Фундаменти під машини і обладнання. Залізобетонні обв’язувальні балки і перемички. Колони одноповерхових споруд. Колони багатоповерхових споруд. Перекриття. Покриття. Загальні відомості. Деформаційні шви.Технологічне проектування, технологічна схема, її структура. Технологічні установки, які входять до складу заводу. Трубопровідна арматура. Вентелі. Засувки. Крани. Запобіжні клапани. Зворотні клапани. Редукційні клапани Основні принципи компоновки обладнання. Промислова екологія. Відходи виробництва.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування на практичних, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. М.М.Братичак, Ю.П. Гетьманчук. Хімічна технологія синтезу ВМС: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. 495 с. 2. Кавецкий Г.Д. Оборудование для производства пластмас.-М.: Химия, 1986, 224с. 3. Бродянский В.Н. Эксергетический метод термодинамического анализа. М., Энергия, 2003. –246с. 4. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс. Л., Химия, 1983. –304с. 5. Сафронов В.С. Принципы построения и анализ эфективности химико-энергетических систем. Куйбышев, КПИ, 1984. –92 с. 6. Веселов В.А. Оборудование для переработки пластических мас в изделия. . М., Машгиз., 2003. –212 с. 7.ПивеньА.И., ГречанаяП.А., Теплофизические своиства полимерных материалов. Справочник. Киев, В. школа, 1996. –180 с. 8. ПавловК.Ф.,Романков П.Г. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов. Л., Химия, 1997. –576 с.