Іноземна мова

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Цубова О.Л., Голощук С.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, користуючись відповідними пошуковими методами; • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань В1 + Кореквізити: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Мистецтво, популярність, ідентичність. Навчання, мова і комунікація. Життя за кордоном. Культурна приналежність. Політичні та економічні системи. Класові ролі. Міжнародна діяльність. Глобалізація.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -60 Контрольна робота. – 40 Підсумковий контроль: диференційований залік. -100
Рекомендована література: 1. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 2. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) / Ian Badger. – Longman, 2003. – 90 p. 3. M.Swan. Practical English Usage. Oxford, 1995. 4. M.Swan, C.Walter. How English works. A Grammar Practice Book. 5. J. and L. Soars. Headway. Intermediate. Student’s book, Oxford, 1991. 6. J. and L. Soars. Headway. Intermediate. Work book, Oxford, 1991. 7. N. Brieger, J. Comfort. Language Reference for Business English. Prentice Hall International, London. 1992. 8. S. Baxter, John Murphy. Pearson Test of English General. Skills Boosters, Level 5. Pearson Education Limited, 2011.