Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук (курсовий проект)

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.O.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Моравський Володимир Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами хімічної технології ВМС в промислових і лабораторних умовах; • вміти застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі синтезу високомолекулярних сполук; • вміти використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань галузі одержання полімерів; • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; • здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Спеціальні технологічні процеси синтезу і модифікування полімерів, • Хімічна технологія синтезу ВМС, • Використання комп'ютерних технологій у виробництві та переробленні полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Назва, яка виноситься на титульну сторінку разом з прізвищем магістра, назвою ВУЗу, де виконана робота, рік оформлення, прізвище, посада і звання керівника. 2. Зміст – коротке позначення основних розділів, частин, глав та інших частин курсової роботи. 3. Вступ – введення в коло проблем, постановка основного питання досліджень, значення проблеми, стан на сьогоднішній час, новизна і актуальність. 4. Літературний огляд по даному питанню. 5. Експериментальна частина включає опис вихідних матеріалів, методики досліджень, обробку експериментальних даних, узагальнення і висновки самого дослідження. 6. Висновки повинні відповідати тільки тому матеріалу, який виконаний в роботі 7. Заключення містить узагальнення найбільш суттєвих положень наукових досліджень, підводять його підсумки, показує справедливість висунутих автором нових положень, а також висуває питання, котрі потребують вирішення. 8. Перелік літературних джерел.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія і технологія високомолекулярних сполук. Навчальний посібник – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 291 с. 2. Белокурова, А.П. Химия и технология получения полиолефинов: учебное пособие / А.П. Белокурова, Т.А. Агеева; под ред. О.И. Койфмана. Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2011. – 126 с. 3. Адяева Л.В., Мещеряков Е.П., Корнеев С.В. Полиолефины. Производство полипропилена. I часть. Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009.- 91 с. 4. Белокурова А.П., Агеева Т.А. Химия и технология получения полиолефинов. Учебное пособие. - Иваново, ИГХТУ, 2011. - 126 с. 5. Гришин Д.Ф. Контролируемый синтез макромолекул. - Нижний Новгород, 2007, 82 с. 6. Дерябина Г.И. Сополимеризация. Учебное пособие. - Самара: «Самарский университет», 2012. - 48 с.

Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.E.041
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Моравський Володимир Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати останні досягнення в галузі синтезу високомолекулярних сполук; • використовувати наукові положення хімічної технології ВМС в умовах виробництва або лабораторії; • знати технологічні особливості одержання полімеризаційних і поліконденсаційних високомолекулярних сполук; • знати технологічні схеми одержання полімерів; • знати основні фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості полімерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Спеціальні технологічні процеси синтезу і модифікування полімерів, • Хімічна технологія синтезу ВМС.
Короткий зміст навчальної програми: Нові технології виробництва поліолефінів. Бімодальні технології. Впровадження металоценових каталізаторів. Полімери ненасичених аліфатичних вуглеводнів і їх похідних. Технологія одержання бімодального поліетилену. Технології одержання лінійного поліетилену низького тиску. Поліпропілен. Поліізобутилен. Полімери ненасичених ароматичних полімерів. Полімери галогенопохідних ненасичених вуглеводнів. Технологія компанії Vinnolit для одержання суспензійного ПВХ. Високопродуктивний реактор-полімеризатор для суспензійної полімеризації вінілхлориду. Полівініліденхлорид. Політетрафторетилен. Полімери похідних акрилової і метакрилової кислот. Полімери простих і складних вінілових ефірів. Полівінілацетат. Полімери простих вінілових ефірів. Полімери на основі похідних етилену з складними замісниками. Полівінілкарбазол. Полівінілпіридини. Кумароно-інденові полімери. Прості поліефіри. Поліформальдегід. Поліалкіленоксиди. Поліуретани. Пінополіуретани. Еластичні пінополіуретани. Жорсткі пінополіуретани. Пластичні маси на основі полімерів, що одержуються по реакції поліконденсації. Загальні закономірності реакції поліконденсації. Способи проведення поліконденсації. Феноло-альдегідні полімери. Особливості процесів синтезу феноло-альдегідних полімерів. Отримання новолачних олігомерів. Отримання резольних олігомерів. Модифіковані феноло-формальдегідні полімери. Фенопласти. Аміно-альдегідні полімери. Особливості синтезу карбамідоформальдегідних полімерів. Виробництво карбамідоформальдегідних олігомерів. Меламіноформальдегідні полімери. Гетероланцьогові складні поліефіри. Термопластичні складні поліефіри. Поліетилентерефталат. Поліконденсація в твердій фазі (SSP) і двохреакторна технологія (2R) “розплав в смолу” (MTR). Полікарбонати. ПоліарилатиНенасиченні поліефіри. Епоксидні полімери. Реакції утворення епоксидних олігомерів. Виробництво епоксидних полімерів. Циклоаліфатичні епоксидні полімери. Поліаміди. Гідролітична і аніонна полімеризація капролактаму. Полігексаметиленадипамід (поліамід 6,6). Поліфеніленізофталамід (фенілон). Араміди. Модифіковані поліаміди. Полігетероциклоланцюгові полімери. Полііміди. Елементоорганічні полімери. Кремнійорганічні полімери. Поліконденсація кремнійорганічних олігомерів. Елементоорганічні полімери, що містять алюміній, титан, фосфор.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Рекомендована література: 1. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія і технологія високомолекулярних сполук. Навчальний посібник – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 291 с. 2. Белокурова, А.П. Химия и технология получения полиолефинов: учебное пособие / А.П. Белокурова, Т.А. Агеева; под ред. О.И. Койфмана. Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2011. – 126 с. 3. Адяева Л.В., Мещеряков Е.П., Корнеев С.В. Полиолефины. Производство полипропилена. I часть. Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009.- 91 с. 4. Белокурова А.П., Агеева Т.А. Химия и технология получения полиолефинов. Учебное пособие. - Иваново, ИГХТУ, 2011. - 126 с. 5. Гришин Д.Ф. Контролируемый синтез макромолекул. - Нижний Новгород, 2007, 82 с. 6. Дерябина Г.И. Сополимеризация. Учебное пособие. - Самара: «Самарский университет», 2012. - 48 с.