Спеціальні методи досліджень структури і властивостей високомолекулярних сполук

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.E.042
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Гуменецький Тарас Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування вміння користуватися сучасними методами дослідження структури полімерів, встановлювати взаємозв’язок між структурою і властивостями полімеру, цілеспрямовано керувати фізико-хімічними процесами, що протікають під час синтезу полімерів з метою досягнення необхідних фізико-механічних властивостей полімерного матеріалу, свідомо визначати можливі галузі його застосування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи хімії полімерів; Теоретичні основи технології виробництва високомолекулярних сполук; Хімічна технологія синтезу ВМС; Технології наноматеріалів та полімерних композитів; Спеціальні технологічні процеси синтезу та модифікування полімерів
Короткий зміст навчальної програми: Структура і фізичні стани полімерів. Склоподібний стан: структурне і механічне склування; механічні властивості полімерів у склоподібному стані; вплив кристалізації і орієнтації на механічні властивості полімерів. Високоеластичний стан: рівноважна високоеластична деформація. Релаксація напруження і повзучість в еластомерах. Міцність полімерів. Загальні закономірності, що обумовлюють руйнування полімерів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) – письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, колоквіуми; Підсумковий контроль (60%) – екзамен: письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Тхір І.Г., Гуменецький Т.В. Фізико-хімія полімерів: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. 240 с. 2. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров: Учеб. для хим.-технолог. вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. «Лабиринт», 1994, 367 с. 3. Методы исследования структуры и свойств полимеров: Учеб. пособие / И.Ю.Аверко-Антонович, Р.Т.Бикмуллин; КГТУ, Казань, 2002, 604 с.