Кондиціювання стічних вод

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.M.029
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімії і технології неорганічних речовин
Лектор: проф. Гелеш Андрій Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни забезпечують і деталізують такі програмні результати навчання: - основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що відносяться до хімії, механізмів і принципів хімічних перетворень речовин; - теоретичних основ технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі; - методів хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; - сучасних технологій хімічних виробництв; - вибрати та застосувати знання і розуміння з хімії для вирішення якісних і кількісних проблем на хімічному виробництві; - класифікувати й аналізувати проблеми різного характеру та складати план щодо їх вирішення; - оцінювати вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; - узагальнювати дані, отримані в результаті лабораторних досліджень і вимірювань, з точки зору їх значимості, та співвіднести їх з відповідною теорією; - встановлювати зв'язок отриманих даних із результатами математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів; - пояснювати причини виникнення ризиків, пов’язаних із використанням хімічних речовин і лабораторних процедур; - досліджувати вплив фізико-хімічних чинників на властивості об’єкта дослідження чи проектування; - здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи; - виявляти бажання працювати самостійно; - представляти результати різних видів роботи (дослідної, пошукової, проектної тощо) українською та однією з іноземних мов; - дотримуватися техніки безпеки на робочому місці. Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність до застосування заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімічна технологія; • Процеси та апарати хімічних виробництв; • Теоретичні основи хімії та технології води; • Хіміко-технологічні процеси у підготовці природних вод; • Основи технологічного проектування виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація стічних води. Системи та схеми каналізування стічних вод. Вибір методу очищення стічних вод. Визначення необхідного ступеня очищення. Механічне очищення стічних вод. Хімічні методи очищення стічних вод. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Деструктивні методи очищення стічних вод Біологічне очищення стічних вод. Утилізація відходів, які утворюються під час очищення стічних вод.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %); • підсумковий контроль ( 70 %,контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання - К.: Знання, 2009. - 735 с. 3.Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / За загальною редакцією Запольського А.К. - К.: Лібра, 2000. – 552 с.