Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Код дисципліни: 7.161.07.O.034
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи і засоби теоретичного і експериментального дослідження в області технології синтезу високомолекулярних сполук, створення пластмас, еластомерів і полімерних композитів на основі високомолекулярних сполук і олігомерів; • знати методи і засоби теоретичного і експериментального дослідження в області синтезу високомолекулярних сполук, формування виробів пластмас, еластомерів і полімерних композитів на основі високомолекулярних сполук і олігомерів; • вміти досліджувати фізико-хімічні і технологічні властивості полімерних матеріалів і їх компонентів з використанням сучасних методів планування і виконання експерименту; • мати уявлення про розроблення планів, програм і методик здійснення досліджень в галузі високомолекулярних сполук, полімерних матеріалів і виробів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи хімії полімерів • Теоретичні основи технологій синтезу полімерів • Спеціальні технологічні процеси синтезу і модифікування полімерів, • Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук, • Використання комп'ютерних технологій у виробництві та переробленні полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: Опрацьовування і аналіз спеціалізованих видань і журналів, баз даних, патентний пошук за темою науково-дослідної роботи. Ознайомлення з місцем роботи. Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення з небезпечними і шкідливими речовинами і чинниками під час проведення науково-дослідної роботи, методами захисту від них. Опрацювання цілей і завдань наукових досліджень. Розроблення плану роботи. Вивчення методів постановки експерименту. Ознайомлення з об'єктами і методами досліджень. Здійснення експериментальної частини роботи. Вивчення принципів розроблення нормативної документації на науково-дослідну продукцію. Аналіз результатів проведених експериментів, статистична обробка результатів та їх опублікування.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Програма практики: Методичні вказівки для студентів спеціальності 05130198 “Хімічна технологія високомолекулярних сполук” / Укл.: В.С. Моравський, В.Є. Левицький, В.Й. Скорохода, М.М. Братичак, М.Л. Шекета. – Львів: Національний університет “Львівська поліехніка”, 2011. – 36 с. 2. Ровкина Н.М., Ляпков А.А. Лабораторный практикум по химии и технологии полимеров. Ч.I. Основные методы получения полимеров. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. — 132 с. 3. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений : учеб. пособие для студ. хим.-технол. спец. вузов / А.М. Торопцева, К.В. Белогородская, В.М. Бондаренко ; под ред. А.Ф. Николаева. Л. : Химия, 1972. 416 с. 4. Коршак В.В. Технология пластических масс. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1985. - 560 с.