Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія)

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.004
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., доц., доцент Швед Ольга Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -формування знань про принципи та методи біотехнології як науки та біоіндустрії для виробництва біотехнологіяної продукціїв і для реалізації інноваційних проектів; -знати основні світові біотехнологічні компанії, виробництва та ринки біоіндустрії; -знати характер виробництв та товарні форми біопродукції; -здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і результатів аналізів, вміти визначати якісні та кількісні показники, складати технологічні схеми виробництва для забезпечення нормального біотехнологічного процесу одержання товарних форм біопродукції та утилізації відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити - Загальна біотехнологія, Біотехнологія бродіння, Маркетинг та товарознавство в біотехнології Кореквізити – Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP.
Короткий зміст навчальної програми: нтегративний характер визначення тенденції та умови розвитку біоіндустрії при ринковій потребі біопродукції. Відомості про фундаментальні та промислові принципи, процеси, методи, перспективи розвитку біотехнології та біоінженерії для отримання практично корисних продуктів для людини різних сфер застосування біотехнології: фармацевтичної, харчової, агротехнічної, біоенергетики, біоресурсозабезпечення при використання спеціальних біосистем та живильних середовищ для отримання широкого асортименту портфелю біопродукції. Принципи та біопроцеси організації різних типів біотехнологічних виробництв харчової біотехпродукції, біопрепаратів, біоактивних генериків та біосимілярів, що потребує інвестиційного клімату, інжинірингу, екоменеджменту і біоекономіки. Розглядаються системи безпеки харчових біопродуктів, біопрепаратів.
Методи та критерії оцінювання: усна співбесіда; індивідуальне завдання (ІндЗ); екзамен (Е) Поточний контроль (ПК) – ЛР (виконання, захист та оформлення звіту – 15%); ІндЗ (оформлення доповіді за індивідуальною темою з мультимедійною презентацією – 15%), ІндЗ (розробки технологічної блок-схеми біопродукції на форматі А3 (А4) - 10%) та участь у науковій роботі (в т.ч. до 5 балів) - 40% Контрольний захід (КЗ) - Е (письмова компонента -50 % та усна компонента – 10%) - 60% Підсумковий семестровий контроль (СК) – сума ПК та КЗ - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Швед О.В., Петріна Р.О., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. Екологічна біотехнологія. Кн.І.,Кн.ІІ, – Львів: НУ “ЛП”.- 2018.– 424 с.; 368с. 2.Бондар І.В., Гуляєв В.М. Промислова біотехнологія.Харчова та агробіотехнологія. Навчальний посібник. -Дніпродзержинськ: ДДТУ- 2004.-280 с. 3. Бондар І.В., Гуляєв B.M. Основи біотехнології. Монграфія. - Дніпродзержинск: ДДТУ- 2009.- 444с. 4. Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвіліховський М.І. та ін. Біотехнологія. Підручник. - К.: Інкос.-2006.- 645 с. 5. .Пирог Т.П., Ігнатова O.A. Загальна біотехнологія. Підручник. - Київ: НУХТ - 2009. - 386с. 6. Яворська Г.В., Гудзь СП., Гнатуш CO. Промислова біотехнологія. Навчальний посібник.- Львів:ВЦ ЛНУ-2008.- 256с. 7. Биотехнология. Принципы и применение (ред. И.Хиггинса, Д.Беста, Дж.Джонса). Пер. с англ.- М.: Мир -1988. -479с. 8.Мальцев П.М. Технология бродильных производств. М., 1980. 9. Назаров Н.И. Общая технология пищевых продуктов. М., В.школа. 1989. 10. М. Вербина, Ю. В. Каптерева. Микробиология пищевых производств. М.: Агропромиздат, 1988. 11. Лиепиньш Г.К., Дунце М.Э. Сырье и питательные среды для промышленной биотехнологии. Рига. Зинатне. -1987.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).