Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність та інноватика

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність та інноватика (курсова робота)

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.005
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., доц., доцент Баранович Діана Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування знань щодо вибору теми наукового дослідження, інформаційного пошуку, опрацювання інформації літературних джерел та оформлення реферативного огляду відповідно до мети реферування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Математичне моделювання мікробіологічних процесів. Кореквізити: • Банки даних для біотехнології • Віртуальне прогнозування біоактивності • Експрес-діагностика та біодоступність ліків • Нанобіотехнологія та біосенсорика • Біотехнологія агро- та ветпрепаратів • Біотехнологія біоактивних речовин та біоконверсія
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота зводиться до інформаційного пошуку відповідно до запропонованої теми, критичного аналізу інформації першоджерел щодо опублікованих результатів досліджень, написання на його основі реферативного огляду та обґрунтування висновку щодо до напрямів подальших досліджень.
Методи та критерії оцінювання: • дотримання форми та повноти викладення матеріалу курсової роботи (25 %), посилання на опубліковані результати сучасних досліджень (15 %), обґрунтування актуальності напрямів подальших досліджень у висновку (10 %). • підсумковий контроль (залік) - виконання, оформлення (50 %) та захист курсової роботи (50 %).
Рекомендована література: Використання віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок науково-педагогічних працівників. Використання фонду наукових бібліотек ВНЗ м. Львова, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Інтернет ресурсів та авторських розробок науково-педагогічних працівників НУ «Львівська політехніка». Інші джерела інформації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/normativno-pravova-baza/). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada/.