Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв в системі GMP

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.002
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: д.е.н., к.х.н., с.н.с. доцент Василюк Софія Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН3.Здійснювати техніко-економічні розрахунки проектно конструкторських рішень та аналізувати та оцінювати їх ефективність, екологічні та соціальні наслідки на коротко- та довгострокову перспективу. ПРН4. Вміти обирати та застосовувати найбільш придатні методи математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних проектів. ПРН10. Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх біотехнологій у провідних країнах. ПРН11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. ПРН13. Формулювати і оцінювати вимоги, обґрунтувати вихідну сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до умов біотехнологічного виробництва з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Проектування біотехнологічних виробництв, Нормативне збезпечення біотехнологічних виробництв, Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі, Математичне моделювання мікробіологічних процесів Кореквізити: Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія), Економічний аналіз біотехнологічних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про мету, методи і процес проектування. Міжнародні стандарти з проектування чистих приміщень. Оптимізація та масштабування при культивуванні. Проектування чистих приміщень для біофармацевтичної промисловості. Чисті приміщення. Засоби захисту від забруднень в біотехнологічній промисловості. Об’ємно планувальні і конструктивні рішення промислових будівель і споруд. Поняття про проектування інфраструктури виробництва.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК -25 балів) і семестровий контроль (СК - 75 балів), який проводиться у формі екзамену, що складається з письмової роботи та усної компоненти.
Рекомендована література: 1.Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. — Львів: Інтелект-Захід, 2008. — 736 с. 9. 2. Процессы и аппараты биотехнологии: ферментационные аппа- раты : учеб. пособие для академического бакалаврата / А. Ю. Винаров [и др.] ; под ред. В. А. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель- ство Юрайт, 2018. — 275 с. 3. Проектирование чистых помещений. Под ред. В. Уайта. Пер. с англ. - М.: изд. "Клинрум", 2004. - 360 с. 4. Collard J.-M., Breyer D., Renckens S., Sneyers M. Вiotechnology – Vol. 1 - Biosafety in Biotechnology – 2019. - 22р. 5. Основи біобезпеки (екологічний складник) : навч. посіб. / Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич ; за заг. наук. ред. д.б.н. О. І. Бондаря. – К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 180 с 6. Настанова Міністерства охорони здоров’я України. Стандартизація міністерства охорони здоров’я України. Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dls.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Настанова-СТ-Н-МОЗУ-42-4.0_2020.pdf.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).