Економічний аналіз біотехнологічних виробництв

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент, доцент кафедри МЛ Шандрівська О. Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни надання студентам знань щодо теоретичних положень економічного аналізу біотехнологічних виробництв, набуття ними практичних навичок у сфері аналізування основних засобів та ефективності їх використання; розуміння змісту оплати праці на підприємстві, аналізу собівартості та цін на продукцію в ринкових умовах; аналізування процесів організації управління якістю продукції, методів забезпечення та інструментарію її аналізу; інструментарію управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; аналізу руху грошових коштів підприємства.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми біотехнологій та біоінженерії, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. загальні компетентності: ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. фахові компетентності: ФК3. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за допомогою сучасних методів аналізу даних і спеціалізованого програмного забезпечення. ФК4. Здатність розробляти та реалізовувати комерційні та науково-технічні плани і проекти в галузі біотехнології з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи технічні, виробничі, експлуатаційні, комерційні, правові, питання охорони праці і навколишнього середовища. ФК9. Здатність застосовувати сучасні методи системного аналізу для дослідження та створення ефективних біотехнологічних процесів. ФК10. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу та оптимізації біотехнологічних процесів, управління виробництвом, мати навички практичного впровадження наукових розробок
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - розуміння сутності та основних принципів економічного аналізу біотехнологічних виробництв; - уміння аналізувати основні засоби та здійснювати оцінку ефективності їх використання; - розуміння змісту оплати праці на підприємстві; - уміти аналізувати собівартість продукції біотехнологічного спрямування та установлювати ціни на неї в ринкових умовах господарювання; - уміння аналізувати процеси організації управління якістю продукції, уміння застосовувати інструментарій її аналізу; - оволодіння інструментарієм управління виробничо-господарською діяльністю біотехнологічних підприємства; уміння аналізувати рух грошових коштів біотехнологічних підприємства; - уміння працювати самостійно або в групі; - уміння презентувати результати власної роботи. ПРН3. Здійснювати техніко-економічні розрахунки проектно конструкторських рішень та аналізувати та оцінювати їх ефективність, екологічні та соціальні наслідки на коротко- та довгострокову перспективу. ПРН8. Планувати та управляти науково-дослідними, науково- технічними та/або виробничими проектами у галузі біотехнології, базуючись на сучасних тенденціях розвитку науки, техніки та суспільства. ПРН11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. ПРН15. Мати навички розробки та реалізації маркетингових програм і стратегій, аналізу та оцінювання варіантів просування біотехнологічної продукції до споживача, встановлення оптимальних цін на неї. ПРН16. Аналізувати зміст та умови зовнішньоторговельних контрактів, оцінювати та аналізувати їх. КОМ2. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Економіка та організація біотехнологічних виробництв (підприємництво та менеджмент) ОК2.1. Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність та інноватика. 2 ОК2.2. Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP ОК2.3. Професійна тацивільна безпека ОК2.4. Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія)
Короткий зміст навчальної програми: Передбачає надання студентам знань щодо теоретичних положень економічного аналізу біотехнологічних виробництв. Дисципліна передбачає набуття ними практичних навичок у сфері аналізування основних засобів та ефективності їх використання; розуміння змісту оплати праці на підприємстві, аналізу собівартості та цін на продукцію в ринкових умовах; аналізування процесів організації управління якістю продукції, методів забезпечення та інструментарію її аналізу; інструментарію управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; аналізу руху грошових коштів підприємства.
Опис: 1. Основи економічного аналізу Економічний аналіз, як наука. Функції та завдання економічного аналізу. Види економічного аналізу. Методи і прийоми уекономічного аналізу. 2 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективність їх використання. Економічна суть, класифікація і структура основних засобів підприємства. Облік та оцінка основних виробничих засобів. Аналіз відтворення основних засобів. Аналіз ефективності використання основних виробничих засобів. Виробнича потужність підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів. 3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства. Економічна суть, матеріальний склад та структура оборотних засобів. Джерела формування матеріальних ресурсів підприємства. Кругообіг матеріальних ресурсів. Нормування оборотних засобів. Показники використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз ефективності матеріальних ресурсів. 4. Аналіз використання персоналу на підприємстві. Персонал підприємства, його склад і структура. Визначення чисельності окремих категорій працівників і загальної чисельності персоналу. Аналіз продуктивності праці. Чинники підвищення продуктивності праці. 5. Аналіз оплати праці на підприємстві. Зміст і завдання організації праці. Нормування витрат праці на підприємстві. Сутність, функції та принципи організації та регулювання заробітної плати. Форми і системи оплати праці. Формування фонду оплати праці на підприємстві. 6. Аналіз виробничої діяльності підприємства. Організація управління якістю продукції. Формування виробничого процесу та його структура. Принципи організації виробничих процесів. Виробничий цикл та йогохарактеристика. Типи виробництва. Методи організації виробничих процесів. Поняття, значення і фактори, що обумовлюють якість продукції. Сутність і показники якості продукції. Управління якістю продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Конкурентоспроможність продукції: чинники забезпечення та методика оцінювання її рівня. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 7. Аналіз витрат. Ціни та ціноутворення в умовах ринку. Поняття й характеристика витрат виробничо-господарської діяльності. Аналіз витрат за елементами та статтями. Кошторис виробництва та собівартість продукції. Поняття, види й показники собівартості продукції.. Особливості розрахунку собівартості продукції за окремими статтями. Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення в умовах ринку. Види цін. Гуртові та роздрібні ціни на продукцію їх формування. Франкування цін. Методи ціноутворення в умовах ринку. Модифікація цін. 8. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Аналіз руху грошових коштів підприємства Сутність і значення планування. Принципи та види планування діяльності підприємства. Стратегічне планування діяльності підприємства. Формування стратегії розвитку підприємства. Базові стратегії підприємства. Оперативно-виробниче планування діяльності підприємства. Сутність та структура надходження грошових коштів на підприємстві . Аналіз динаміки грошових потоків підприємства. Аналіз збалансованості грошових потоків. Аналіз інтенсивності та ефективності грошового потоку. Оптимізація грошових потоків на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: Усне та письмове опитування: 30 балів Виконання індивідуальних завдань: 30 балів Виконання розрахунково-графічної роботи: 40 балів Підсумковий (заліковий контроль): 100 балів за результатами практичних, лекційних занять та виконання розрахунково-графічної роботи. Заліковий контроль: 100 балів за результатами роботи на практичних, лекційних заняттях, виконання розрахунково-графічної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне та письмове опитування за результатам підготовки до навчальних занять - 60 балів. Виконання розрахунково-графічної роботи - 40 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Економічний аналіз біотехнологічних підприємств» визначається за 100-бальною шкалою і складається з суми набраних балів за кожний з етапів роботи: 60 балів за підготовку до навчальних занять, 40 балів – за розрахунково-графічну роботу.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Економічний аналіз біотехнологічних виробництв» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2408 2. Данилюк М. О., Метошоп І. М., Войтків Л. С., Паневник Т. М., Буй Ю. В. Економічний аналіз: навчальний посібник. ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2018, 316 с. 3. Єгорова О. В., Дорогань - Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навчальний посібник. Полтава. РВВД ПДАА, 2018, 290 с. 4. Кулик. А. В. Теорія економічного аналізу. : навч. посібн./ А. В. Кулик. – К.: ДП: Вид. дім «Персонал», 2018.с 452. 5. Черниш С. С. Економічний аналіз: навч. посібн./ С. С. Черниш. Вид.: «Центр учбової літератури», 2019, 310 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).