Біобезпека та методи контролю в біотехнології

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування знань про відновлення екосистем, біомоніторинг і біобезпеку довкілля, соціуму, біотехнологічних виробництв; - розуміння теоретичних основ використання біотехнологічних процесів та планування експериментів для утилізації забруднення природних та штучних екосистем з використанням процесів біодетоксикації, біодеструкції, біодеградації, біо- та фіторемедіації; вміння оцінювати та контролювати стан екосистем та існуючих біотехнологій, надавати професійні послуги за оцінками ризиків для здоров’я і довкілля; - формування знань з біобезпеки виробництва та довкілля; використання методів експериментальної роботи з біооб’єктами та виконання контрольних методик визначення якісних та кількісних характеристик біопрепаратів та біопродукції для визначення параметрів біотехнологічних процесів у виробничих і лабораторних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити - Гігієна, діагностика людини та екомоніторинг Загальна біотехнологія кореквізити – Сучасне застосування біотехнологічних методів. Експрес діагностика та біодоступність ліків
Короткий зміст навчальної програми: Еко- та біомоніторинг довкілля та виробництва. Біобезпека, біозахист та біоетика і екоекспертиза. Екологічний менеджмент довкілля, біотехнологічного виробництва, ресурсо- та енергозбереження. Екобезпечна біопродукція харчування та фармацевтичні біопрепарати. Біологічна трансформація та утилізація відходів. Біобезпека та біозахист проти біотероризму. Розвиток біоіндустрії та біоекономіки для захисту довкілля та охорони здоров’я. Загальні методи контролю біологічних рідин та об’єктів (якісні та кількісні, хімічні, фізико хімічні та біологічні) за універсальною схемою та постадійний контроль параметрів керованих та некерованих біотехнологічні процесів виробництв. Аналітичний, біохімічний та мікробіологічний контроль посівного матералу біопродуцентів та метаболітів. Сучасні методи системної, клітинної та генетичної біології та принципи автоматизовані системи індикації мікрокультур.
Методи та критерії оцінювання: лекції, лабораторні заняття (ЛР), самостійна робота (ІндЗ), Методи і критерії оцінювання: усна співбесіда та фронтальне опитування; індивідуальне завдання (ІндЗ); експрес-тестування (ЕО), контрольна робота (КР) тощо. Поточний контроль (ПК) – ЛР (виконання, захист та оформлення звіту – 20%); ІндЗ (оформлення реферату та усний захист з мультимедійною презентацією – 20%), та участь у науковій роботі ( в т.ч. до 5 балів) - 40% Контрольний захід (КЗ) - ЕО ( 10%); КР (50 %) - 60% Підсумковий семестровий контроль (СК) – диференційований залік : сума ПК та КЗ ( в тому числі можлива усна компонента – не більше 10 балів) - 100 балів.
Рекомендована література: 1.Швед О.В., Петріна Р.О., Комаровська-Порохнявець О.З., Новіков В.П. Екологічна біотехнологія. Кн.І.,Кн.ІІ, – Львів: НУ “ЛП”.- 2018.– 424 с.; 368с. 2.Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экологической биотехнологии.- М.: Мир.- 2006. – 504 с. 3.Фостер К.Ф., Дж. Вейза. Экологическая биотехнология.- Л.: Химия.-1990.-384с. 4.Жуковкіна О.В., Шульга І.В. Промислова екологія. –Харків: НФаУ «Золоті сторінки». - 2004. -143с. 5.Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми: Університетська книга.- 2002. – 123 с. 6.Анализ объектов окружаюшей среды. Инструментальные методы / под ред. Р.Сониасси. – М:Мир.-1993.– 78 с. 7.Андрейцев В.І., Пустовой М.А. Екологічна експертиза, право і практика. – К.: Наук, думка.- 1992. – 152 с. 8.Серов Г.П. Экологический аудит. – М:Экзамен.-2000.– 768 с. 9.Вредные вещества в промышленности.а /под ред. Н.В.Лазарева, Э.В. Левиной/ Л.: Химия.- 1976. - т.1. - 590с. 10. Канцерогенные вещества. Справочник./ с англ.А. Карамышевой/ М.:Медицина.-1987.- 335с. 11. Химические вещества, вызывающие рак. Краткий справочник/ перевод В.В.Худолея/ М.:Медицина.- 1993.