Технологія барвників та біопігментів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Стадницька Наталія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати базові знання в галузі природничих наук та інженерії, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • знання основ впровадження хімії природних, фармацевтичних, токсикоз-канцерогенних та інших біологічно активних речовин. структури і властивостей неорганічних, органічних та біоорганічних речовин, а також методів їх якісного та кількісного аналізу у біотехнологічних та фармацевтичних виробництвах; • знати фундаментальні закономірності будови та функціонування мікроорганізмів, рослинної і тваринної клітини та їх компонентів; • володіти методами контролю біооб’єктів, якості сировини та готової біотехнологічної продукції та проводити якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: хімія 2 (органічна хімія), частина 1; хімія 2 (органічна хімія), частина 2; хімія 3 (аналітична хімія, хімічні методи аналізу), частина 1; хімія 3 (аналітична хімія, хімічні методи аналізу), частина 2 кореквізити: загальна біотехнологія, частина 1; загальна біотехнологія, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Основні класи природних біологічно активних сполук. Вплив біологічно активних речовин на організм людини. Первинні і вторинні метаболіти, мінеральні речовини. Речовини первинного метаболізму (класифікація, хімічна структура та властивості, методи виявлення та кількісного визначення в рослинній сировині, сфери використання вуглеводів, жирних олій). Вторинні метаболіти (класифікація, хімічна структура та властивості, методи виявлення та кількісного визначення в рослинній сировині, сфери використання вітамінів, терпеноїдів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, фенольних сполук та їх глікозидів, кумаринів, флавоноїдів, дубильних речовин).
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальна робота, контрольна робота (40 балів) • підсумковий контроль 60 балів (контрольний захід - іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук. навч. посібник.- Львів: Національний університет „Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр”ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2005.-560 с. 2. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия: учебное пособие /под ред. Яковлева Г.П.- СПб.: СпецЛит, 2006.- 845 с. 3. Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: Навчальний посібник /За заг. ред. Л.М. Крайнюк.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Суми: ВТД „Університетська книга”, 2009.- 300 с.