Біотехнологія біоактивних речовин та біоконверсія

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Асистент, к.т.н. Федоришин Ольга Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - Аналізувати основні положення процесів біоконверсії та застосовувати їх для розробки біотехнологій переробки органічних відходів у біопаливо і біоутилізації компонентів промислових відходів; - Здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. Аналізувати основні положення процесів біоконверсії та застосовувати їх для розробки біотехнологій переробки органічних відходів у біопаливо і біоутилізації компонентів промислових відходів. Знання застосовувати положення основних теорій і концепцій в галузі технологічної біоенергетики та основні принципи регуляції метаболізму мікроорганізмів для розробки процесів біоконверсії органічних відходів у біопаливо і біоутилізації компонентів промислових відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: • Промислова біотехнологія; • Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків; • Біомоніторинг, біобезпека, біозахист та екоекспертиза. Супутні і наступні: навчальні дисципліни Сучасне застосування біотехнологічних методів Біотехнологія ферментних препаратів Технологія біологічно-активних добавок
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і задачі дисципліни. Основні терміни і поняття курсу. Альтернативні біотехнологічні методи в Україні. Застосування методів, заснованих на біоконверсії. Біоконверсія відходів та біоконсервування рослинної сировини. Біокомпостування органічних решток безкисневою ферментацією. Перспективи біоенергетики в Україні. Природна біоконверсія речовин, забруднювачів довкілля. Дисципліна «Біотехнологія біоактивних речовин та біоконверсія» формує у студентів сучасні уявлення про безвідходні технології, методи реутилізації, основані на біоконверсії. Ці знання дають можливість студентам успішно опанувати навички оцінювання техніко- та еколого-економічних показників еко-біотехнологічних процесів, відкриває перспективи використання сучасних наукових досліджень та цінних суспільних розробок. Для досягнення цілей при спільній і індивідуальній діяльності студентів при оволодіння теоретичними знаннями і практичними уміннями використовуються лекції, лабораторні заняття та індивідуальні завдання при виконанні самостійної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний контроль, самостійна робота ¬ - 60 балів Захист лабораторних робіт - 40 балів
Рекомендована література: Базова 1. Герасименко В.Г. Біотехнологія [Текст] : підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, А.І. Цвіліховський та ін. – К. : ІНКОС, 2006. – 647 с. 2. Пирог Т.П. Загальна біотехнологія [Текст]: підручник / Т.П. Пирог, О.А. Ігнатова. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с. 3. Біоконверсія//Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт]/ гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. 4. Основи токсикології. Доклінічні токсикологічні дослідження фармацевтичних продуктів / П. К. Гупта. - 2016. - 165-171с. Допоміжна 1. Сухарев та ін. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навч.пос. для студентів ВНЗ. Львів. «Новий світ», 2004. 256 с. 2. Галяс В.Л. Біохімічний і біотехнологічний словник [Текст] / В.Л. Галяс, А.Г. Колотницький. – Л.: Оріяна-Нова, 2006. – 468 с 3. Кучеренко М.Е. Сучасні методи біохімічних досліджень [Текст] / М.Е. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с. 4. НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35297 5. Зниження забруднення навколишнього середовища: тенденції та стратегії: Навчадьний посібник / Пардіп Сінгх, Аджай Кумар, Анвеша Бортакур.-2019. Глава 1-16. 6. Біоконверсія //Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт]/ гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. 7. Основи токсикології. Доклінічні токсикологічні дослідження фармацевтичних продуктів / П. К. Гупта. - 2016. - 165-171с. 8. 4. НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35297 9. 5. Пирог Т.П. Загальна біотехнологія [Текст]: підручник / Т.П. Пирог, О.А. Ігнатова. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с. 10. Герасименко В.Г. Біотехнологія [Текст]: підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, А.І. Цвіліховський та ін. – К.: ІНКОС, 2006. – 647 с. 11. Кучеренко М.Е. Сучасні методи біохімічних досліджень [Текст] / М.Е. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с. 15. 12. Bioconversion. The bioconversion process is a biological catalysis that uses either microorganisms or enzymes. From: Encyclopedia of Microbiology (Third Edition), 2009 13. Biotransformation. Tanya C. McCarthy, Christopher J. Sinal, in Encyclopedia of Toxicology (Second Edition), 2005
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).