Біотехнологія ферментних діагностикумів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Гавриляк Вікторія Василівна, д.б.н., с.н.с., проф. кафедри Стадницька Наталія Євгенівна, к.х.н., доц.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні технологічні задачі і проблеми біотехнологій та біоінженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій з урахуванням економічного стану, загальнолюдських цінностей та особистісних, суспільних і виробничих інтересів; • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; • Знання молекулярних процесів в ензимології для конструювання біологічних агентів та розробки нових та удосконалення існуючих прикладних біотехнологій ферментних препаратів у різних галузях. • Вміння користуватися ферментами та ферментними препаратами, розуміння технологій створення біоорганічних каталізаторів із заданими властивостями на основі ферментів або їх комплексів; • Мати навички виділення, ідентифікації, зберігання, культивування, іммобілізації біологічних агентів, здійснювати оптимізацію поживних середовищ, обирати оптимальні методи аналізу, виділення та очищення цільового продукту, використовуючи сучасні біотехнологічні методи та прийоми, притаманні певному напряму біотехнології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія) Кореквізити: Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків Біотехнологія агро- та ветпрепаратів
Короткий зміст навчальної програми: Предмет дисципліни, її зміст та місце у навчальному процесі. Іммобілізовані ферменти. Основні методи іммобілізації. Вибір носіїв для іммобілізації. Мультиферментні системи Поняття мультиферментних систем. Каскади реакцій. Біосенсори. Види біосенсорів. Принцип роботи біосенсора. Ензими для біосенсорів. Принцип конструювання ензимних біосенсорів. Характеристика ензимних біосенсорів.Імуноферментні тест-системи. Діагностикуми системи зсідання крові. Біолюмінесцентні тест-системи.
Методи та критерії оцінювання: • фронтальне усне опитування, тестовий контроль, письмові звіти з лабораторних робіт (50 балів) • підсумковий контроль (50 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50 балів).
Рекомендована література: Біохімія ензимів / М.М. Марченко, Л.В. Худа, М.М. Великий, Л.І. Остапченко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 416 с. Ензимологія / Укл. Худа Л.В. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 80 с. Галкін Б.М., Іваниця В.О., Галкін М.Б. Інженерна ензимологія. – Одеса: ОНУ.- 2017. – 103 с. Practical Enzymology /Bisswanger H. - 2011 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).