Біоінформатика

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., асистент Монька Наталія Ярославівна д.е.н., к.х.н, доц. Василюк Софія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН4. Вміти обирати та застосовувати найбільш придатні методи математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних проектів. ПРН5. Знати молекулярну організацію та регуляцію експресії генів, реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації генетичного матеріалу у про- та еукаріотів, стратегію створення рекомбінантних ДНК для цілеспрямованого конструювання біологічних агентів. ПРН10. Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх біотехнологій у провідних країнах. ПРН11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. ПРН12. Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науково-технічного розвитку суспільства та біотехнологічної галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: біологія клітини; молекулярна біологія; біоінженерія (клітинна, генетична); генетика (загальна та молекулярна); кореквізити: Нано- та ДНК-технології; біомоніторинг, біобезпека, біозахист та екоекспертиза; Методологія та організація наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Біоінформатика як наука. Організація живих систем на молекулярному рівні. Системна біологія. Природа і складності інтерпретації біологічних даних. Біоінформатичні бази даних та інструменти їх аналізу. Інструменти біоінформатики. Методи вирівнювання нуклеотидних і амінокислотних послідовностей. Матриці амінокислотних замін. Філогенетика. Біоінформатика як спосіб прискорення процесу створення лікарських препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • фронтальне усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт (25 балів) • підсумковий контроль (75 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (75 балів).
Рекомендована література: 1. Біоінформатика. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; автор.: С.В. Горобець, О.Ю.Горобець, І.В. Дем’яненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,78 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 87 с. 2. Горобець, С. В. Біоінформатичні бази даних [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, М. О. Булаєвська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 117 с. 3. David W. Mount Bioinformatics (Sequence and Genome Analysis). Cold Spring Harbor Laboratory Press. – 2001. 4. Zhou X., Wong S.T.C. Computational Systems Bioinformatics. World Scientific Publishers. 2007. 5. Каменская М.А. Информационная биология – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. 6. Основи біоінформатики. Методичні вказівки. / Укладачі: Горобець С.В., Горобець О.Ю. – К.: ВПК “Політехніка”, 2007. – 64 с. 7. Глазко В.И., Глазко В.Г. Введение в ДНК-технологию и биоинформатику. – К.: Нора-принт, 2005. – 136 с. 8. Леск А.М. Введение в биоинформатику Издательство: Бином. Лаборато-рия знаний, 2009, 318с. 9. Arthur M. Lesk Introduction to Bioinformatics Publish-er: Oxford University Press (May 1, 2002), 283 pages
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).