Біотехнологія антибіотиків та вітамінів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміти теоретичні основи сучасних технологій з використання біотехнологічних процесів; • знати наукові принципи та методи виділення, ідентифікації і культивування досліджувальних мікроорганізмів у біотехнологічних виробництвах; • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології та біоінженерії; • володіти методами та способами культивування, біосинтезу, біотрансформації, біоіндикації та біотестування біооб’єктів; • володіти методами контролю біооб’єктів, якості сировини та готової біотехнологічної продукції та здійснення контролю біотехнологій згідно нормативних документів для забезпечення необхідної їх якості; • надання професійних послуг підготовки біоагентів для галузей охорони здоров’я і екології довкілля; • визначати та оптимізувати технологічні параметри біотехнологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: загальна мікробіологія і вірусологія; біохімія; молекулярна біологія; загальна біотехнологія; фармацевтична хімія; основи фармацевтичної біотехнології. кореквізити: сучасне застосування біотехнологічних методів; методи контролю в біотехнології; нано- та ДНК-технології.
Короткий зміст навчальної програми: Використання промислового біосинтезу для виробництва антибіотиків і вітамінів. Антибіотики, визначення, одиниці антибіотичної активності та класифікація, значення для медицини та ветеринарії. Загальні питання процесу одержання антибіотиків. Антибіотики рослинного та тваринного походження. Одержання вітамінів мікробіологічним способом. Технологія виробництва вітаміну В12, вітаміну А, ергостерину, рибофлавіну, аскорбінової кислоти, тощо.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / Егоров Н.С. - М.:Наука, 2004.- 525 с. 2. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики / Посохова К.А., Вікторов О.П. – Т.:Укрмедкнига, 2005. - 296с. 3. Л.М.Буценко. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М.Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П.Пирог. - К.:НУХТ, 2010. – 323с.