Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.т.н., доцент Петріна Романа Омелянівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати та оцінювати основні методичні прийоми культивування еукаріотичних клітин тваринного та рослинного походження, розробляти нові технології їх застосування у наукових цілях, медицині, сільському господарстві тощо. - Мати навички виділення, ідентифікації, зберігання, культивування, іммобілізації біологічних агентів, здійснювати оптимізацію поживних середовищ, обирати оптимальні методи аналізу, виділення та очищення цільового продукту, використовуючи сучасні біотехнологічні методи та прийоми, притаманні певному напряму біотехнології. - Знаходити необхідну інформацію у науковій та довідниковій літературі, електронних базах, інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. - Мати навички планування та виконання експериментальних досліджень як особисто, так і у колективі, критичного аналізу отриманих результатів; оформлення результатів досліджень у вигляді звіту, наукової публікації, презентації на наукових та інших заходах. - Розуміти цілі, завдання та методи освітньої діяльності у вищій освіті, вміти проводити основні види навчальних занять.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: біоінженерія (клітинна, генетична), теоретичні основи імунології корекевізити: біотехнологія білків та вітамінів, сучасне застосування біотехнологічних методів
Короткий зміст навчальної програми: Перспективи створення імунобіологічних препаратів на основі біотехнології. Препарати для бактеріотерапії на основі біотехнології. Імуноаналіз. Перспективи розроблення і вдосконалення препаратів для діагностики і профілактики інфекційних захворювань. Біотехнологічне одержання імунопрепаратів та пробіотиків. Біобезпека та біозахист при отриманні імунологічних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних занять, оформлення мультимедійних презентацій, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. А.Е.Вершигора. Основи имунологии: Руководство. –К.: Вища школа. – 1980 с. – 504 с. 2. Иммунология: Практикум / Е.У.Пастер, В.В.Овод, В.К.Позур, Н.Е.Вихоть. – К.: Вища школа. – 1989.- 304 с. 3. Смирнов В.В. Сельнікова О.П., Думанський В.Д., Мойсеєва Г.В., Гриневич О.Й. Імунобіологічні препарати. Довідник. – К.: Моріон, 2001. – 192 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).