Технологія біологічно-активних добавок

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., доц., доцент Швед О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування знань використання біотехнологічних методів при створенні нових джерел здорової їжі для дієтології та спеціального харчування: -базові уявлення про сучасні методи експериментальної роботи з біотехнологічними об’єктами у виробничих і лабораторних умовах; - оволодіння методиками одержання та визначення харчових та біологічно активних додатків для покращання харчування, профілактики, супутньої терапії та реабілітації здоров’я; - вироблення навиків та вмінь узагальнення та складання порівняльних таблиць властивостей і впливів БАД на організм людини; - володіння достатніми знаннями в галузях молекулярної біотехнології для аналізу існуючих технологій біотехнологічних виробництв; - визначати та оптимізувати технологічні параметри біотехнологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Загальна біотехнологія, Гігієнічні основи охорони продуктів харчування, Хімія природних біологічно активних сполук кореквізити: Сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв), Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків
Короткий зміст навчальної програми: Альтернативність харчування (раціонального, оздоровчого та функціонального), концепція здорового способу життя. Класифікація, типи та склад добавок до їжі - біологічно активні субстанції та речовини, що перетворюються в процесі життєдіяльності — біополімери, і впливають на процеси життєдіяльності — біорегулятори). Типи харчових добавок (Е-штрихкодування) та біологічно активних добавок (нутрицевтики, еубіотики, пара-фармацевтики). Застосування добавок. Індустрія здорового харчування та стандартизація продукції. Вітчизняні виробники біодобавок та їх аналогів. Тенденції світового ринку, нормативи та особливості технології БАД
Методи та критерії оцінювання: усна співбесіда та фронтальне опитування; індивідуальне завдання (ІндЗ); контрольна робота (КР) тощо. Поточний контроль (ПК) – ЛР (виконання, захист та оформлення звіту – 20%); ІндЗ-1, (оформлення реферату та усний захист з мультимедійною презентацією – 20%); ІндЗ-2 (складання таблиць-каталогів технології та виробничих компаній БАД – 20%) - 60% Контрольний захід (КЗ) - КР (письмово) - 40% Підсумковий семестровий контроль (СК) – диференційований залік: сума ПК та КЗ (в т.ч. можлива усна компонента – до 10 балів, участь у науковій роботі - до 5 балів) - 100 балів.
Рекомендована література: 1.Рисман М. Биологически активне пищевые добавки:неизвестное об известном. Справочник. — М.: Арт.—Бизнес. Центр. 1998. — 489 с. 2.Габович Р.Д., Припутина Л.С. Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ. — К.: Здоров’я, 1987. — 248 с. 3.Смоляр В.І. Харчова експертиза. — К.: Здоров’я. 2005. — 505 с. 4.Голубьев В.Н., Чичева-Филатова Л.В., Шленская Т.В. Пищевые и биологически активне добавки. Учебник. — М: ИЦ Академия. 2003. — 208 с. 5. Доморецький В.А., Прибильський В.Л.. Михайлов М.Г. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв з рослинної сировини. Підручник. — Вінниця: Нова книга. 2005. — 408 с. 6.Воронов С.А., Сиецишин Ю.Б., Панченко Ю.В., Когут А.М. Токсикологія продуктів харчування.-Львів: Видавництво львівської політехніки.-2014-556с. 7.Українець А.І., Сімахіна Г.О., технологія оздоровчих харчових продуктів. Курс лекцій .К: Нухт.-2009.- 310с.