Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв в системі GMP (курсовий проект)

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: д.е.н., к.х.н., с.н.с. доцент Василюк Софія Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН8. Планувати та управляти науково-дослідними, науково-технічними та/або виробничими проектами у галузі біотехнології, базуючись на сучасних тенденціях розвитку науки, техніки та суспільства. ПРН10. Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх біотехнологій у провідних країнах. ПРН11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. ПРН12. Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науковотехнічного розвитку суспільства та біотехнологічної галузі. ПРН17. Оцінювати, аналізувати та обирати варіанти рішень з управління складними біотехнологічними процесами з урахуванням цілей, обмежень, прогнозів та ризиків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Проектування біотехнологічних виробництв, Нормативне збезпечення біотехнологічних виробництв, Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі, Математичне моделювання мікробіологічних процесів, Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP Кореквізити: Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія), Економічний аналіз біотехнологічних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: При вивченні курсу студенти отримують навички використання вимог Належної виробничої практики (НВП - GMP) у проектуванні біотехнологічних виробництв, виконання принципів забезпечення і контролю якості готової продукції, виконання задач інженерного технологічного проектування, формування  технічних завдань на проектування та використання  уніфікованих блоків технологічної та апаратурної схем з врахуванням сучасних  тенденцій розвитку вітчизняної і зарубіжної науки.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль при виконанні курсового проекту з дисципліни «Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP» проводиться у формі диференційованого заліку (заліку) під час презентації та захисту курсового проекту перед комісією.
Рекомендована література: 1.Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. — Львів: Інтелект-Захід, 2008. — 736 с. 9. 2. Процессы и аппараты биотехнологии: ферментационные аппа- раты : учеб. пособие для академического бакалаврата / А. Ю. Винаров [и др.] ; под ред. В. А. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель- ство Юрайт, 2018. — 275 с. 3. Проектирование чистых помещений. Под ред. В. Уайта. Пер. с англ. - М.: изд. "Клинрум", 2004. - 360 с. 4. Collard J.-M., Breyer D., Renckens S., Sneyers M. Вiotechnology – Vol. 1 - Biosafety in Biotechnology – 2019. - 22р. 5. Основи біобезпеки (екологічний складник) : навч. посіб. / Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич ; за заг. наук. ред. д.б.н. О. І. Бондаря. – К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 180 с 6. Настанова Міністерства охорони здоров’я України. Стандартизація міністерства охорони здоров’я України. Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dls.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Настанова-СТ-Н-МОЗУ-42-4.0_2020.pdf.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).