Нано- та ДНК-технології

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.019
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Заярнюк Наталія Леонідівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати: • Вміти здійснювати патентний пошук, знаходити та обробляти необхідну науково-технічну інформацію; самостійно складати заявку на винахід. • Знати вітчизняне та міжнародне законодавство у сфері авторського права. Вміти захищати свою інтелектуальну власність та уникати порушень інтелектуальної власності інших осіб. • Вміти обирати та застосовувати найбільш придатні методи математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних проектів. • Знати молекулярну організацію та регуляцію експресії генів, реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації генетичного матеріалу у про- та еукаріотів, стратегію створення рекомбінантних ДНК для цілеспрямованого конструювання біологічних агентів. • Знати та оцінювати основні методичні прийоми культивування еукаріотичних клітин тваринного та рослинного походження, розробляти нові технології їх застосування у наукових цілях, медицині, сільському господарстві тощо. • Планувати та управляти науково-дослідними, науково-технічними та/або виробничими проектами у галузі біотехнології, базуючись на сучасних тенденціях розвитку науки, техніки та суспільства. • Вміти розробляти, обґрунтовувати та застосовувати методи та засоби захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів техногенного та біологічного походження. • Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх біотехнологій у провідних країнах. • Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. • Знаходити необхідну інформацію у науковій та довідниковій літературі, електронних базах, інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. • . Мати навички планування та виконання експериментальних досліджень як особисто, так і у колективі, критичного аналізу отриманих результатів; оформлення результатів досліджень у вигляді звіту, наукової публікації, презентації на наукових та інших заходах. Вибіркові: • Аналізувати відомості про біоінформатику, біосенсорику, біонанотехнології та біотрансформації, біотероризм та біозахист.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: •Сучасне застосування біотехнологічних методів •Біотехнологія антибіотиків та вітамінів •Біотехнологія імунопрепаратів та пробіотиків Кореквізити: • Технологія біологічно активних добавок • Безпека та методи контролю в біотехнології • Методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність та інноватика
Короткий зміст навчальної програми: Нано- структури, об’єкти, матеріали і технології; нанофармакологія та нанобіотехнологія. Основні властивості наноматеріалів та взаємодії нанооб’єктів у складі наносистем і з навколишнім середовищем; методи синтезу та аналізу функціональних полімерів, що можуть бути носіями лікарських субстанцій, а також наночастинок з хімічно активною поверхнею; основи організації генетичного матеріалу живої клітини, загальні положення, що лежать в основі технології рекомбінантних ДНК, Застосування ДНК- та РНК- векторів як наноносіїв біологічно активних сполук у біотехнології та медицині та інші прикладні аспекти використання методів молекулярного клонування ДНК.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 40 % (письмові звіти з лабораторних робітb - і усне (тестове) опитування – 20%, індивідуальна робота - 20%) • підсумковий контроль -60 %, (письмова контрольна робота – 50 %, усна компонента - 10%)
Рекомендована література: 1. Чекман И.С. Нанофармакоглогия. Киев, 2009.-.350 с. 2. Чекман І.С., Симонов П.В. Природні наноструктури та наномеханізми. – К.: Задруга,, 2012.- 104 с. 3. Ehud Gazit. Plenty of room for biology at the bottom: an Introduction to Bionanotechnology. Газит Эхуд. Нанобиотехнология, необьятные перспективы развития. /-уч., пер. с англ. -М: Научный мир, 2011. – 152 с. URL: https://fileskachat.com/download/24186_5fae1d6ade76c9cb7451001dad2eaa99.html 4. Огурцов А.Н. Бионанотехнология: Принципы и применение. Учебное пособие. - Харьков: ХПИ, 2012. - 480 с. 5. Nanobiotechnology. Microbes and Plant Assisted Synthesis of Nanoparticles, Mechanisms and Applications. Book – 2021. URL: https://doi.org/10.1016/C2019-0-05231- 6. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / авт.- уклад. : І. М. Перцев, Д. І. Дмитрієвський, В. Д. Рибачук, — Х. : Золоті сторінки, 2010. — 600 с. URL: http://www.dspace.nuph.edu.ua › bitstream
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).