Системи технологій та організація біотехнологічного процесу

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Курка Марія Северинівна, доц. Хом`як Семен Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Мати навички виділення, ідентифікації, зберігання, культивування, іммобілізації біологічних агентів, здійснювати оптимізацію поживних середовищ, обирати оптимальні методи аналізу, виділення та очищення цільового продукту,використовуючи сучасні біотехнологічні методи та прийоми, притаманні певному напряму біотехнології. • Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх біотехнологій у провідних країнах. • Оцінювати, аналізувати та обирати варіанти рішень з управління складними біотехнологічними процесами з урахуванням цілей, обмежень, прогнозів та ризиків. • Здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Сучасне застосування біотехнологічних методів (біоіндустрія). Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP. Кореквізити: Біобезпека та методи контролю в біотехнології.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Системи технологій та організація процесу. Складові елементи біотехнологічних процесів. Класифікація продуктів мікробного синтезу. Схема виробництва антибіотиків в процесі мікробіологічного синтезу. Промислове виробництво амінокислот – первинного метаболіту продуктів мікробного синтезу. Промислове виробництво пробіотиків – одного з продуктів мікробного синтезу. Промислове виробництво хлібопекарських дріжджів – одного з продуктів мікробного синтезу та технологія виготовлення хліба. Промислове виробництво цукрових кондитерських виробів. Промислове виробництво макаронних виробів. Технологія солоду. Технологія пива. Технологія вина. Технологія спирту. Технологія горілки та лікеро-горілчаних виробів. Технологія виробництва безалкогольних напоїв. Технологія виробництва рибних консервних виробів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт - 10 балів, тестовий контроль - 10 балів, індивідуальна робота – 30 балів; • підсумковий контроль - 50 балів ( контрольний захід, залік): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Загальна біотехнологія: підручник / Т. П. Пирог, О. А. Ігнатова. - К.: НУХТ, 2009. - 336 с. 2. Екологічна біотехнологія. Навчальний посібник у двох книгах. Книга І / О. В. Швед, Р. О. Петріна, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 424 с. 3. Екологічна біотехнологія. Навчальний посібник у двох книгах. Книга ІІ / О. В. Швед, Р. О. Петріна, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 368 с. 4. Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. Система технологій. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с. 5. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 888 с. 6. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П., Орлова Є.І. Харчові технології у прикладах і задачах: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 576 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).