Біотехнологія агро- та вет препаратів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.E.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.т.н., доцент Петріна Романа Омелянівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНС2.1. Аналізувати стан чисельності шкідників та збудників хвороб рослин та тварин відповідно за допомогою інтродукції мікроорганізмів у агроценозі при створенні стійких сортів рослин, а також аналізувати ефективність ветеринарних препаратів. КОМ2. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: біохімія та молекулярна біологія, генетика, біоінженерія (клітинна, генетична) корекевізити: біотехнологія білків та вітамінів, сучасне застосування біотехнологічних методів
Короткий зміст навчальної програми: Біотехнологія у рослинництві. Біотехнологія у тваринництві. Технологія одержання бактеріальних добрив, регуляторів росту та ентомопатогенних препаратів, можливість керування процессом азотфіксації. Генно-інженерні вакцини, сироватки, моноклональні антитіла для профілактики, діагностики і терапії основних хвороб у тваринництві. Біотехнологічні методи переробки сільськогосподарських, промислових і побутових відходів, очищення і використання стічних вод для одержання біогазу і добрив.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних (лабораторних) занять, оформлення мультимедійних презентацій, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. А.Е.Вершигора. Основи имунологии: Руководство. –К.: Вища школа. – 1980 с. – 504 с. 2. Иммунология: Практикум / Е.У.Пастер, В.В.Овод, В.К.Позур, Н.Е.Вихоть. – К.: Вища школа. – 1989.- 304 с. 3. Смирнов В.В. Сельнікова О.П., Думанський В.Д., Мойсеєва Г.В., Гриневич О.Й. Імунобіологічні препарати. Довідник. – К.: Моріон, 2001. – 192 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).