Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 7.162.03.O.015
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - уміння використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології та біоінженерії; - ідентифікація та дослідження властивостей біотехнологічних продуктів та можливі шляхи їх подальшого практичного застосування; - знання нормативних документів та правил моделювання біотехнологічних процесів згідно з міжнародними вимогами і принципами належної виробничої практики (GMP) ; - знання про елементи будови та матеріали виготовлення обладнання біотехнологічних виробництв; - знання про особливості застосування та принципи роботи різних апаратів; - вміти розраховувати та проектувати нові технологічні схеми біотехнологічних виробництв. - знання теоретичних основ планування експериментів - уміння досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: організація біотехнологічного виробництва (проектування та устаткування); математичне моделювання мікробіологічних процесів; нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв; процеси та апарати біотехнологічних виробництв;сучасне застосування біотехнологічних методів (промислова біотехнологія); сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв); кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи;
Короткий зміст навчальної програми: Обгрунтування теми та мети магістерської кваліфікаційної роботи. Огляд літературних даних. Основна частина. Експериментальна частина. Матеріальні розрахунки. Коротка технологія. Принципова технологічна схема і створення апаратурно-технологічної схеми. Економічна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (презентація).
Методи та критерії оцінювання: Попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2016. –410 с. 3.Кантере В. М., Мосичев М.С., Дорощенко М.И. и др. Основи проектирования предприятий микробьиологической промышленности. – М.: ВО «Агропромиздат», 1990, 304с. 4. Проектирование чистых помещений. Под ред. В. Уайт. Пер. с англ. – М.: изд «Клинкрум».- 2004 .- 360 с.