Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: K.т.н., доцент, Мацьків Олена Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ – інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічної науки та інших наук відповідно до спеціалізації і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ФК21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці. ПР 02. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації. ПР 06. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами. ПР 08. Самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. ПР 11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до спеціалізації). ПР 18. Розв'язувати типові спеціалізовані задачі, пов'язані з вибором матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, проектуванням технічних об'єктів у предметній галузі (відповідно до спеціалізації). ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Психологія Фізика Кореквізити: Інформаційно-комунікаційні технології та дидактичні засоби навчання Основи професійної мобільності
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття небезпеки і ризику. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід у БЖД. Таксономія, ідентифікація і квантифікація небезпек такласифікація надзвичайних ситуацій. Категорії об’єктів господарювання за рівнем загрози. Сучасні проблеми життєдіяльності. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ. Характеристика і наслідки дії природних загроз. Геологічно небезпечні явища. Метеорологічні та гідрологічні небезпечні явища. Природні пожежі. Біологічні небезпеки. Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Захисні споруди, системи життєзабезпечення захисних споруд в разі виникнення НС. Загальні поняття про основи теорії горіння. Небезпечні для людини чинники пожежі. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо-вибухонебезпекою. Показники пожежо-та вибухонебезпеки речовин та матеріалів.Законодавча база в галузі пожежної безпеки.Засоби гасіння та виявлення пожеж.Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.Особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.Класифікація суб’єктів господарювання та адміні- стративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Заходи захисту від небезпечних хімічних речовин (НХР).Організація дозиметричного й хімічного контролю. Організація оповіщення та інформування населення. Сутність та особливості оперативного управління під час надзвичайних ситуацій. Мета та загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Особливість ліквідації наслідків біологічної аварії, карантинні та інші санітарно-протиепідемічні заходи. Організація та проведення робіт із знезараження після НС. Дезактивуючі, дегазуючі та дезинфікуючі розчини. Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст та мета основ охорони праці.Законодавча та нормативна база України з питань охорони праці. Державне управління охорони праці та організація охорони праці на виробництві. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. Служба охорони праці підприємства. Комісія з питань охорони праці підприємства. Атестація робочих місць за умовами праці. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці посадових осіб. Інструктажі з питань охорони праці. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Мікроклімат виробничих приміщень.Нормування параметрів мікроклімату.Загальні засоби та заходи нормалізації параметрів мікроклімату.Забруднення повітря виробничих приміщень. Нормування і захист від шкідливих речовин на виробництві.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК) (40%): виконання практичних робіт Диференційований залік (60%): письмова компонента (тест)
Рекомендована література: 1. Романів А.С., Параняк Н.М., Витрикуш Н.М., Мохняк С.М., Вахула О.М. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів Інституту права, психології та інноваційної освіти. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 2. Безпека при роботі з персональним компютером. Дзяна Г.О., Дзяний Р.Б., Васійчук В.О. Навчальний посібник з дисциплін “Охорона праці” і “Ергономіка” для студентів усіх спеціальностей.–Львів, 2005.-40 с. 3. Безпека життєдіяльності. О.С. Дацько, О.І. Козій, С.М. Мохняк, М.П. Петрук, В.В. Скіра. Під редакцією В.О. Васійчука. Конспект лекцій (електронний). Для студентів дистанційної форми навчання за грантом International assistance project “Supporting economic transformation of Ukraine by developing education in teleinformatic technologies – e-economy” – Львів.– 2006.- 202 с. 4. Безпека життєдіяльності. С.М. Мохняк, О.С., Васійчук В.О., Дацько, О.І. Козій, А.С. Романів, М.П. Петрук, В.В. Скіра. Навчальний посібник. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с. Рекомендувала Науково-методична рада НУ "Львівська політехніка". 5. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Карп’як Н.М., Вахула О.М., Гончарук В.Є.,Васійчук В.О., Дацько О.С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А.С., Скіра В.В., Гельжинський. За редакцією доц. Мохняка С.М. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011.– 224 с. 6. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI-К: 97с. 7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. -495с.