Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: ст.викл., к.т.н., Крвавич Анна Сергіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • теоретичні основи курсу; • знати методи та технологію очистки газових викидів і стічних вод хімічних виробництв, зокрема, хіміко-фармацевтичних, а також технологію маловідходних виробництв; • вміти проводити та організовувати процеси очистки викидів від шкідливих речовин; • вміти вибирати найоптимальніші технологічні схеми з метою зменшення шкідливих відходів; • вміти удосконалювати існуючі схеми з метою створення маловідходних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фармацевтична хімія, Гігієнічні основи охорони продуктів харчування. кореквізити: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств, Промислова технологія фармацевтичних виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Екологічна політика України. Основні вимоги щодо охорони довкілля у виробництві лікарських засобів. Ресурсне забезпечення хіміко-фармацевтичних виробництв, а саме, вихідна сировина, повітря, вода, водяна пара, електроенергія та паливо. Методи очищення газових викидів, стічних вод; знешкодження та утилізація токсичних відходів виробництв; способи знищення неякісних лікарських засобів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, письмово-усний контроль – 70 балів; • підсумковий контроль - 30 балів (контрольна робота): письмова форма.
Рекомендована література: 1. Технологія ліків промислового виробництва / В.І. Чуєшов, Є.В.Гладух, І.В.Сайко та ін.- у 2-х ч. - Х.: НФаУ «Оригінал», 2013. - Т-1 - 693 с.; Т-2 - 638с. 2. Основи екології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін..]; за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424с. 3. К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. Основи екології. — К.: МАУП, 2000. — 238 с. 4. О.В. Жуковкіна, І.В. Шульга. Промислова екологія. — Харків: Видавництво НФаУ «Золоті сторінки» 2004. ? 143с.