Наукові аспекти технології ветеринарних та біомедпрепаратів

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.003
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор Лубенець Віра Ільківна, доцент Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - студент здатний використати знання хімії та хімічних технологій для розробки методів одержання ветеринарних препаратів; - студент може продемонструвати знання біотехнологічних методів з метою виробництва біомедпрепаратів; - студент може використати знання промислових технологій фармацевтичних виробництв для створення ветеринарних препаратів; - студент може аналізувати способи та обирати оптимальні методи виробництва фармацевтичних, в тому числі ветеринарних та біомедпрепаратів; - студент здатний запропонувати постадійний органічний синтез чи біотехнологію виробництва будь-якого ветеринарного препарату, організовувати виробництво.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Органічна хімія; Методи органічного синтезу; Мікробіологія; Фармацевтична хімія; Хімія і технологія лікарських субстанцій. кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв; Оцінка якості лікарських засобів; Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні вимоги до лікарських речовин. Створення нових синтетичних лікарських речовин, зв`язок структура - біологічна активність. Класифікація лікарських речовин. Засоби, які корегують імунний статус, стреси та продуктивність тварин. Речовини, які впливають переважно на обмін речовин, на окремі системи та органи. Використання промислового біосинтезу для виробництва медичних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Ол. Швайка. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. Вид. друге, виправлене й доповнене. - Донецьк, 2004. 2. От субстанции к лекарству: учебное пособие / П.А. Безуглый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко и др.; Под ред. В.П. Черных. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с. 3. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник. /За загальною редакцією П.О. Безуглого. – Вінниця, Нова книга, 2006. – 552 с. 4. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. - М.:Наука, 2004.- 525 с. 5. Л.М.Буценко. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М.Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П.Пирог. - К.:НУХТ, 2010. – 323с.