Біоінженерні технології біологічно активних сполук

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.M.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Стадницька Наталія Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи та прийоми сучасної біотехнології, • знати альтернативні шляхи одержання медичних препаратів, • знати основи технологічних методів одержання препаратів з культури клітин та тканин рослин, сучасний стан та перспективи розвитку даного напрямку медичної фармації, • вміти підбирати і реалізувати на практиці найбільш досконалі, безпечні і економічні способи одержання біологічно активних сполук.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • медична ботаніка, • фармакогнозія • технологія препаратів з природної сировини кореквізити: • промислова технологія фармацевтичних виробництв, частина 1 • промислова технологія фармацевтичних виробництв, частина 2.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і задачі дисципліни. Основні терміни і поняття курсу. Використання методу культури ізольованих клітин і тканин для одержання біологічно активних речовин. Особливості культивування ізольованих тканин і клітин рослин. Методи культивування ізольованих тканин і клітин. Твердофазий спосіб культивування. Калусні культури. Глибинне культивування клітин рослин в рідкому поживному середовищі (суспензійне культивування). Культивування окремих клітин. Ізольовані протопласти, їх отримання і культивування. Мікроклональне розмноження (культура органів рослин).
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальне завдання, - 40 балів, контрольна робота, письмова форма - 60 балів.
Рекомендована література: 1. Основы фармацевтической биотехнологии: Учебное пособие / Т.П. Прищеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева, Л.С. Белова.- Ростов н/Д.: Томск: Из-во НТЛ, 2006.- 256 с. 2. Основы биотехнологии: Учебное пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т.А. Егорова, С.М. Кунова, Е.А Живухина.- 3-е изд.. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 208 с. 3. Основы биотехнологии растений. Культура клеток и тканей: Учебное пособие / Составители: Сорокина И.К., Старичкова Н.И., Решетникова Т.Б., Гринь Н.А.- 2002.- 256 с.