Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.M.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Олексів Г. Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань -В1 + Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -60 Контрольна робота. – 40 Підсумковий контроль: диференційований залік. -100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Getting on in English. Ed. By P.Corness and N.Haiduk. Lviv, 1998. 2. Getting on in English. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів 2006. 3. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009. 4. Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів. За ред. Н.Мукан, Видавництво „Знання”, 2009. 5. R.Murphy. English Grammar in Use. 1995. 6. E.Glendinning, J.McEwan. Electronics. Oxford, 1993. 7. E.Glendinning. English in Mechanical Engineering. Oxford University Press, 1995. 8. E.Glendinning. English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 1995. 9. Brieger N., Comfort J. (1992) Language Reference for Business English. Prentice Hall International. 10. Cambridge English for Job-hunting (with Audio-CD) / Colm Downes. – Cambridge University Press. – 2nd ed., reprinted. – 2009. – 112 p. 11. Comfort J. (1995) Effective presentations Oxford: Oxford University Press. 12. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. 13. Cotton D., Robbins S. (1998) Business Class. Unit 4. Longman 14. Cottrell S. (1999) The Study Skills Handbook. London: Macmillan Press Ltd. – 145 p. 15. Словники. 16. Фахова література. Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. ‘Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009. 3. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 4. Весна М. Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996. 5. Весна М., Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів - 1998. 6. Словники. Французька мова: 1. “Parlez-vous Francais?”, навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000. 2. “Sans frontierеs I”, methode de Francais, CLE international, P. 1992. 3. “Sans frontierеs II”, methode de Francais, CLE international, P. 1992. 4. “Le nouveau sans frontiers I”, CLE international, P. 1997. 5. “Le nouveau sans frontiers II”, CLE international, P. 1997. 6. “Le nouveau sans frontiers III”, CLE international, P. 1997. 7. “Grammaire progressive du francais. Niveau A” CLE international, P. 1996. 8. “Grammaire progressive du francais. Niveau B” CLE international, P. 1996. 9. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison. 10. „Українсько-французький словник-мінімум довідникового типу”, Л., 1996.