Клінічна фармація

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.E.037
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Лопатинська Оксана Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні принципи медичної та фармацевтичної етики і деонтології, які мають важливе значення в практичній роботі провізора при налагодженні стосунків між провізором і лікарем, провізором та медичний персоналом або провізором та пацієнтом • вмісти знаходити, систематизувати, аналізувати і представляти інформацію про фармакологічні ефекти лікарських засобів для лікарів, медичного персоналу та пацієнтів • знати принципи і методи фармакоекономічного аналізу з урахуванням маркетингу і фармакологічних властивостей препаратів • знати загальні принципи і методологію вибору лікарських засобів • вміти розробляти план ефективної, безпечної та доступної фармакотерапії, враховуючи соціальний статус і функціональний стан пацієнта • знати методологію надання фармацевтичної опіки пацієнтам • вмісти надавати фармацевтичну опіку пацієнтам, зокрема стаціонарним, з урахуванням прописаних їм лікарських засобів та безрецептурних препаратів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: •Лабораторна та функціональна діагностика • Фармакокінетика кореквізити: •Фармакологія • Фармакотерапія
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання клінічної фармації. Правові, соціальні, етико-деонтологічні аспекти роботи клінічного провізора. Концепція фармацевтичної опіки. Принципи створення та розробки лікарських засобів. Клінічні дослідження лікарських засобів. OTC-препарати, їх місце в системі самолікування хворих. Інформаційне забезпечення системи охорони здоров’я. Етапи лікувальної терапії. Фактори, що впливають на ефективність фармакотерапії. Порушення кислотно-лужного балансу в організмі; роль у розвитку патологічних процесів; загальні принципи корекції. Особливості використання вітамінів в клінічній практиці. Побічна дія лікарських засобів, її передбачення та наслідки. Взаємодія ліків. Особливості фармацевтичної опіки пацієнтів різного віку і при різних станах (педіатрія, геріатрія, вагітність і період лактації). Основи фармакоекономічного аналізу. Методи оцінки ефективності та безпеки використання лікарських засобів. Роль провізора у забезпеченні оптимальної та ефективної фармакотерапії.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (10 балів), поточні контрольні роботи (30 балів), підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 балів)
Рекомендована література: 1. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації: навч. посіб. / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. В.П. Черниха, І.А. Зупанця. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 92 с. 2. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. У 2-х томах. – Вінниця: Нова книга, 2009. – Т 1. – 640 с. Т 2. – 784 с. 3. Середюк Н.М. Внутрішня медицина і терапія. – К.: Медицина, 2007. – 686 с. 4. Клінічна фармація: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької. — Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2013. — 912 с.