Медична біотехнологія

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання методів та прийомів сучасної біотехнології, основ технології мікробіологічних виробництв з метою створення біомедпрепаратів; 2. Знання теоретичних основ і виробничих процесів промислової технології фармацевтичних виробництв; сучасних технологічних процесів і методів виробництва нових лікарських субстанцій та препаратів; 3. Знання основ стандартизації біофармацевтичної оцінки, методи удосконалення лікарських форм, вплив умов зберігання та виду упакування на стабільність лікарськихпрепаратів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Органічна хімія; Біологічна хімія та молекулярна біологія; Мікробіологія; Хімія і технологія лікарських субстанцій кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв; Контроль якості лікарських засобів; Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Отримання біотехнологічних лікарських препаратів, основи імунобіотехнології і імунохімії, особливості проведення біотехнологічних процесів для одержання антибіотиків, деяких амінокислот і вітамінів, які використовуються як лікарські засоби чи ветпрепарати, технології одержання вакцин і сироваток. Розглядаються питання виділення і очистки біопрепаратів, вивчаються мікробіологічні трансформації органічних сполук з метою одержання біологічно активних речовин – субстанцій медичних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств / Кантере В.М. - М.:Агропромиздат, 1990. – 272с. 2. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / Егоров Н.С. - М.:Наука, 2004.- 525 с. 3. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики / Посохова К.А., Вікторов О.П. – Т.:Укрмедкнига, 2005. - 296с. 4. Л.М.Буценко. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М.Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П.Пирог. - К.:НУХТ, 2010. – 323с.