Наукові аспекти біофармації

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.E.038
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц., к.фарм.н. Конечна Роксолана Тарасівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • оволодіти теоретичними та практичними основами біофармації для наукового обгрунтування вибору лікарської форми та технології виробництва лікарських форм; • вивчення впливу фармацевтичних і біологічних факторів на фармакодинаміку та фармакокінетику лікарських препаратів; • вивчення залежності величини терапевтичної ефективності та біологічної доступності лікарського препарату від його концентрації в крові; • вивчення біоеквівалентності лікарських препаратів; • вивчити методи "in vitro" та "in vivo" щодо визначення впливу основних перемінних фармацевтичних та біологічних факторів на ступінь вивільнення лікарських речовин з лікарських форм, швидкість їх всмоктування крізь гістогематичні бар'єри в кров, біологічну доступність та біоеквівалентність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв. кореквізити: Клінічна фармація, Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів, Основи фармацевтичної біохімії, Фармакотерапія.
Короткий зміст навчальної програми: Біофармація, як наука і основа технології лікарських препаратів.. Фармацевтичні фактори. Вплив технології приготування лікарських препаратів, виду лікарської форми та шляхів її введення на терапевтичну ефективність ліків. Біофармацевтичні аспекти фармакокінетики лікарських засобів. Біологічна доступність лікарських препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних занять, усне опитування, контрольна робота – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів ( контрольний захід, залік): письмова форма.
Рекомендована література: 1. Державна Фармакопея України/Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”.-1-е вид.-Харків:РІРЕГ, - 2001 2. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків / За ред. І.М. Перцева. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 728 с. 3. Фармацевтические и медико- биологические аспекты лекарств, том 1,2 / Под ред. И.М. Перцева, И.А. Зупанца, Харьков, изд. УкрФА, 1999. 4. М.Д. Машковский, Лекарственные средства, в 2 т., Харьков, Торсинг, 2001. 5. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм. Довідковий посібник// Ф.Жогло, В.Возняк, В.Попович, Я. Богдан. – Львів. – 1996. – 96 с. 6. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради В.П.Черних. – 2-е вид. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Навчальний посібник / За ред. І.М.Перцева. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 728 с.