Промислова технологія фармацевтичних виробництв, частина 2

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.E.034
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Губицька Ірина Іванівна, доц. Конечна Роксолана Тарасівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні положення загальних статей ДФ України, наказів та інших чинних нормативних документів МОЗ України щодо виготовлення, контролю якості, упакування, маркування та відпуску лікарських засобів; • знати теоретичні основи технології лікарських форм, що виробляються на фармацевтичних підприємствах та вміти вибирати найбільш оптимальний метод їх виготовлення; • вміти працювати з технологічним обладнанням та нормативно-технічною документацією, що регламентує процес виробництва, якість ліків та вимоги GMP до них; • вміти розробляти блок-схеми виробництва різних лікарських форм та розраховувати кількості компонентів, загальний об'єм або масу лікарського засобу, складати матеріальний баланс
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фармацевтична хімія; Аптечна технологія ліків; Фармакокінетика; Хімія і технологія лікарських препаратів; Фармакогнозія; кореквізити: Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP; Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів; Контроль якості лікарських засобів; Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: Технологія і номенклатура, контроль якості і застосування лікарських форм: мазей, стерильних і асептичних лікарських форм, очних лікарських форм, супозиторіїв, ректальних лікарських форм, фармацевтичних аерозолей. Лікарські форми для дітей, геріатричні та гомеопатичні лікарські засоби, нові лікарські форми (трансдермальні внутрішньопорожнинні, імплантаційні, інфузійні терапевтичні системи).
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, практичні заняття, контрольна робота – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Технологія ліків промислового виробництва / В.І. Чуєшов, Є.В.Гладух, І.В.Сайко та ін.- у 2-х ч. - Х.: НФаУ «Оригінал», 2013. - Т-1 - 693 с.; Т-2 - 638с. 2. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: навчальний посібник / Д.І. Дмитрієвський. Л.І. Богуславська, Л.М. Хохлова та ін.; Ред. Д.І. Дмитрієвський. – Вид. 2-е. - Вінниця: Нова книга, 2008. – 280 с. 3. Промислова технологія ліків: підручник. У 2-х т./В.І.Чуєшов, М.Ю.Чернов, Л.М.Хохлова [та ін.]; під ред. В.І.Чуєшова.–Харків:Основа, Вид-цтво УкрФА, 2003.– Т.1.–560 с.; Т.2.–704 с.