Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: проф. Стасевич Марина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен: - знати конструкцію та принципи роботи різних видів обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств вітчизняного та закордонного виробництва, застосування його у різних технологічних процесах; - знати особливості застосування різних видів промислового обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв; - вміти вибирати промислове обладнання для проведення конкретного технологічного процесу на хіміко-фармацевтичному підприємстві; - вміти проводити конструктивні розрахунки для конкретного виду обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Устаткування і проектування фармацевтичних заводів, Процеси та апарати фармацевтичних виробництв. Кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв ч.1, ч.2, Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Особливості процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних підприємств. Матеріали для виготовлення фармацевтичного обладнання. Обладнання механічних процесів. Обладнання процесу подрібнення. Просіювання сипучих матеріалів. Підживлювачі твердих матеріалів у фармацевтичному виробництві. Змішування твердих матеріалів. Механізми для переміщення твердих матеріалів. Обробка матеріалів пресуванням. Обладнання для сушіння у фармації. Ампулювання.
Методи та критерії оцінювання: - письмові практичні завдання та індивідуальні роботи – 40 балів - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) – 60 балів (письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 410 с. 2. Технологія ліків промислового виробництва : підручник : у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]; Національний фармацевтичний університет. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Харків : НФаУ ; Оригінал, 2012. – Ч. 1. – 694 с., Ч. 2. – 726 с : іл., табл. 3. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. ВНЗ: Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. -Винница: Нова Книга, 2010. - 816 с.