Технологія полімерів біомедичного призначення

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.M.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Заярнюк Наталія Леонідівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання методів синтезу та вдастивостей полімерів, що можуть бути носіями лікарських субстанцій, а також наночастинок з хімічно активною поверхнею; • вміння обгрунтовано вибирати метод для вирішення конкретного завдання при розробці засобу біомедичного призначення з використанням біополімерів та наноструктур; кваліфіковано використовувати обладнання та прилади, точно відтворювати методику за описом, проводити оцінку точності та правильності одержаних результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: преквізити: Органічна хімія, Методи органічного синтезу кореквізити: Теоретичні основи біотехнології та ензимології, Біоінженерія (клітинна, генетична).
Короткий зміст навчальної програми: Високомолекулярні сполуки та полімери, їх значення в біотехнології і фармації, методи одержання. Біологічна та фізіологічна активність полімерів. Основні напрямки використання полімерів в медико-біологічних областях. Полімери як допоміжні речовини та ліки.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 40 %(письмові звіти з лабораторних – 10%, практичних роіт і усне опитування – 10%, індивідуальна роота - 20%) • підсумковий контроль -60 %, (письмова контрольна роота – 50 %, усна компонента - 10%).
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук. – Л.: НУ”ЛП”.- 2003. 340с. 2. Алексеев К.В., Грицкова И.А., Кедик С.А. Полимеры для фармацевтической технологии. – М. Сарма, 2011. – 511 с.