Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.026
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; уміння працювати у міжнародному контексті. - Здатність бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комуні¬кацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкрет¬них комунікаційних ситуаціях; уміння працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами з питань галузі щодо наукових досяг¬нень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів; - Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій; здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). - Здатність розробляти та реалізовувати науково-технічні проєкти в галузі промислової фармації з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи технічні, виробничі, експлуатаційні питання з метою створення екологічно безпечних виробництв; - Здатність вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту об’єктів господарювання та територій з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності; здатність визначати рівень ризику та обґрунтовувати комплекс заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу об’єктів господарювання, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; - Знання методик розв’язування розрахункових і експериментальних задач; -Застосовувати наукові знання для впровадження прогресивних технологій у фармацевтичне виробництво.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP; Наукові аспекти технології ветеринарних та біомедпрепаратів; Промислова технологія фармацевтичних виробництв, ч.1; Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств. Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Виконання експериментів, проведення розрахунків, розробка технологічних схем, підготовка звіту (огляд літератури, теоретична частина, експериментальна частина, схеми, висновки тощо).
Методи та критерії оцінювання: Правильне оформлення звіту і завдання практики, повнота викладення матеріалу (20 балів), опрацювання та посилання на документи, що регламентують виготовлення ліків на виробництві (25 балів), акуратність оформлення, застосування схем, ілюстрацій (5 балів). Усний захист практики (50 балів).
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2016. –410 с. 3. Технологія ліків промислового виробництва : підручник: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]; – Харків: НФаУ; Оригінал, 2012. – Ч. 1 і 2. 4. Ол. Швайка Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів: Посібник. – Донецьк. 2004. – 552 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).