Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.O.027
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння працювати з літературними джерелами та науковими публікаціями; - вміння проводити матеріальні розрахунки, моделювати хімічні процеси; - вміння опрацьовувати отримані результати наукової роботи; - володіння професійними термінами та знаннями; - вміння розробити графічну частину роботи у вигляді мультимедійної презентації; - вміння продемонструвати практичні інженерні навички та здатність застосовувати системний підхід до вирішення наукових проблем; - знання методів синтезу нових речовин, умови їх проведення; - ідентифікація та дослідження властивостей синтезованих сполук та можливі шляхи їх подальшого практичного застосування; - знання нормативних документів та правил моделювання хіміко-фармацевтичних процесів згідно з міжнародними вимогами і принципами належної виробничої практики (GMP) фармацевтичних виробництв; - знання про елементи будови та матеріали виготовлення обладнання фармацевтичних виробництв; - знання про особливості застосування та принципи роботи різних апаратів; - вміти розраховувати та проектувати нові технологічні схеми виробництв фармацевтичних препаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP; Хімія і технологія лікарських препаратів, ч.1, ч.2; Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв; Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність; Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств. кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обгрунтування теми та мети магістерської кваліфікаційної роботи. Огляд літературних даних. Основна частина, що включає обгрунтування вибору методів отримання нових сполук. Експериментальна частина. Матеріальні розрахунки. Коротка технологія. Принципова технологічна схема і створення апаратурно-технологічної схеми. Економічна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (презентація).
Методи та критерії оцінювання: Попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2016. –410 с. 3. Технологія ліків промислового виробництва : підручник: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]; – Харків: НФаУ; Оригінал, 2012. – Ч. 1 і 2. 4. Ол. Швайка Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів: Посібник. – Донецьк. 2004. – 552 с.