Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Технології фармацевтичних препаратів
Код дисципліни: 7.226.01.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: д.х.н., професор Левуш Сергій Сидорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: • нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з охорони праці та цивільного захисту на об’єктах господарювання; • заходи безпечності роботи технологічного обладнання для попередження травматизму під час виконання робіт • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій • забезпечення скоординованих дій щодо попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків • методи прогнозування негативних наслідків природних і техногенних надзвичайних ситуацій Підготовлений фахівець повинен вміти: • визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням вимог охорони праці та завдань з цивільного захисту • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативам • проводити інструктаж з охорони праці на робочому місці з питань захисту від небезпечних та шкідливих виробничих чинників та пожежної безпеки • вживати заходи безпеки і розробляти технічні рішення для попередження виникнення небезпек • обирати і застосовувати методики прогнозування та оцінки ситуації в зоні надзвичайних ситуацій • здатність приймати рішення з питань охорони праці та цивільного захисту в межах своїх повноважень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика: Акустика . Механіка. Гідравліка Теплові явища. Електрика. Світлотехнічні величини. Хімія: Фізико-хімічні властивості елементів і їх сполук. Тепловий ефект реакції. Швидкість хімічної реакції Математика: Математичний аналіз. Теорія імовірності. Математична логіка. Електротехніка: Однофазні та трифазні електричні кола. Електричні виміри. Джерела і системи електропостачання підприємств Основи охорони праці і безпеки життєдіяльності Усі розділи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Професійна та цивільна безпека» об’єднує систему знань і навиків з охорони праці та цивільного захисту під час проектування, експлуатації процесів хімічної та харчової технології та інженерії, зокрема: правове і організаційне забезпечення охорони праці і цивільного захисту, гігієна праці та виробнича санітарія, вибухонебезпека і вибухозахист, електробезпека, заходи пожежної профілактики на підприємствах галузі, основи радіаційної безпеки, прогнозування негативних наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та заходи захисту населення і довкілля. Дисципліна покликана сформувати у майбутніх фахівців знання, навики і вміння щодо функціонування системи, стану і проблем безпеки праці в хімічній галузі, а також захисту хімічно-небезпечних об’єктів під час їх експлуатації в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Навчальна дисципліна передбачає вивчення питань охорони праці та цивільного захисту для хімічно-небезпечних об’єктів відповідно до особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Виклад дисципліни включає питання гігієни праці і техніки безпеки на підприємствах хімічної галузі, а також заходи із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проектування і будівництва хімічно-небезпечних об’єктів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): Виконання індивідуальних практичних завдань (30 балів) та розрахункова-графічної роботи (20 балів) Підсумковий контроль (50%, диференційований залік): тестування засвоєння теоретичного матеріалу (50 балів)
Рекомендована література: Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В та ін.. Охорона праці та промислова безпека: Навчальний посібник-К.: Лібра, 2010.-268 с Трахтенберг І. М., Коршун М.М., Чебанова О.В.. Гігієна праці та виробнича санітарія. К.-1997,-464 с.. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 367 с. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2009. -540 с. Охрана труда в химической промышленности. Под ред. докт. техн. наук Г.В.Макарова.- М.: "Химия", 1986 - 495с Сивко В.Й. Розрахунки з охорони праці. Навчальний посібник.- Ж ІТІ.2001.-151с.; Охорона праці. Пожежна безпека. Б.О. Білінський, О.А. Гаврилко, Р.Є. Стець та ін. Навч. посіб. Частина І і ІІ, НУ «ЛП».-2012. -342 с. І, 330 с. ІІ. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Дацько О.С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В.В., Мохняк С.М., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 208 с. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навчальний посібник / Львів, 2010.- 384 с.