Розробка систем комп'ютерного проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.45
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: к.т.н. Кривий Р.З
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати архітектуру САПР; знати основи побудови програмних комплексів і їх компоненти; знати проблеми і принципи створення САПР; - уміти вибирати склад програмно-технічного комплексу САПР; синтезувати структуру САПР і проводити аналіз і верифікацію проектів САПР.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем; - кореквізити: Методи та засоби об’єктно-орієнтованого проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Архітектура САПР, Наскрізні та інтегровані САПР. синтез структури САПР, аналіз і верифікація проектів САПР, Ієрархічні рівні, аспекти і стадії розробки САПР. проблеми розробки ПМК і ПТК. Проектування програмного забезпечення (ПЗ) САПР. Математичне і програмне забезпечення багатопроцесорних систем
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): лабораторні робіти і контрольні роботи Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування.
Рекомендована література: • Разработка САПР. В10 кн.Под ред. А.В.Петрова. – М.:Высшая школа.-1990 • И.П. Норенков. Автоматизированное проектирование. – М.: МГТУ. – 2002. • А.А. Тимченко. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів.:В 2кн. – К.: Либідь. -2000.