Статистичне моделювання

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.46
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: професор Кособуцький Петро Сидорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати основнi методи статистичної обробки та моделювання даних; здійснювати статистичну оптимізацію та мінімізацію шумів методами пропорційного поділу, Фібоначчі та Монте -Карло; реалізовувати статистичний аналіз даних в базових пакета прикладних програм Matlab і MathCAD
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: моделювання систем, чисельні методи, автоматизація проектування мікроелектронних систем, математичне моделювання в САПР, методи багатокритеріальної оптимізації, теорія ймовірностей
Короткий зміст навчальної програми: Методи і моделі параметричної і непараметричної статистики, метод Монте-Карло, метод квадратичних ірраціональностей, динамічні моделі, метод оптимізації, метод пропорційного поділу і рекурентних співвідношень
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%); письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування, контрольні роботи Підсумковий контроль (50%, екзамен); письмовий, усне опитування;
Рекомендована література: Кособуцький П. Лобур М., . Статистичне моделювання. Львів: ЛП. 2013. Кособуцький П. Лобур М., Каркульовський В. Мікро- і наноелектромеханічні системи: базові принципи проектування явищ, матеріалів та елементів. Львів: ЛП. 2017. 2.Кособуцький П.С.Фізичні основи статистичної оптимізації мікро- і наносистемної техніки. Львів: ЛП. 2016;П.Кособуцький, М.Лобур. Моделювання коливань простих систем. Львів НУЛП,2003